งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยระยะยาว
(Long Term Care)

2 เป้าหมาย ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายสามารถดูแลกันเองได้ ผู้ป่วย Long Term Care ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อกลับไปรักษาต่อที่บ้าน มีการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่าย เพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

3 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์ดูแลต่อเนื่อง(Continuity of Care: COC) คุณภาพ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรม Long Term Care พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพ Care giver/ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก

4 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.จัดตั้งศูนย์ดูแลต่อเนื่องคุณภาพ(continuity of care: COC) มีโครงสร้าง / ผู้รับผิดชอบศูนย์และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มืศูนย์สำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีศูนย์การเรียนรู้ มีระบบให้คำปรึกษา มีฐานข้อมูล 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ประยุกต์โปรแกรม Hos XP ให้สามารถแยกประเภทเตียงผู้ป่วย จัดทำข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูเป็นพิเศษในชุมชน แยกประเภทเตียง การบันทึกข้อมูลในโปรแกรใ LTC 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชุมให้ความรู้เรื่องการดูแล และการใช้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประชุมอบรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ จัดทำคู่มือการดูการเยี่ยมบ้าน พัฒนาพยาบาลเฉพาะทาง LTC หลักสูตร 4 เดือน Conference case ,CBL,KM 4. พัฒนาศักยภาพ Care giver/ภาคีเครือข่าย อบรมผู้ดูแลประจำชุมชนต้นแบบ ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ อบรม Care giver


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google