งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สพฐ. ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สพฐ. ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สพฐ. ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ไปรษณีย์ จากข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมในรายการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕ 5 – ๒๕๕๗ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 26,822,569.87 27,870,347.62 25,273,188.61

3 (2) โครงการลดการใช้กระดาษสำหรับ การจัดส่งไปรษณีย์ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 27,309,563.5028,965,109.5022,591,475.35 พบว่า ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 6,373,634.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4 ( ๓ ) โครงการจัดประชุมโดยใช้ระบบ VDO conference ซึ่งในปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ได้ มีการประชุมโดยใช้ระบบ VDO Conference โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งสามารถลด ค่าใช้จ่ายงบประมาณได้ประมาณ 2,000,00 บาท

5 (4) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการ ประชุมอบรมสัมมนา จากข้อมูลการสำรวจจากโรงเรียนและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ก่อน ดำเนินการ หลังการ ดำเนินการ เพิ่ม / ลด 75,412,61958,612,30722.28

6 แผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ โครงการการดำเนินการ สพฐ. สพท. สถานศึ กษา โครงการที่ ๑ ลดการใช้ กระดาษในระบบงานสาร บรรณ ( ลดค่าใช้จ่าย ) @@ @ โครงการที่ ๒ ลดค่าใช้จ่าย ในการประชุมอบรมสัมมนา ( ลดค่าใช้จ่าย ) @@ @ โครงการที่ ๓ ปรับปรุงเพื่อ ลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต และโทรคมนาคม ( ปรับปรุง ) @@ @ โครงการที่ ๔ ปรับปรุงการ บริหารการโอนงบประมาณงบ เงินอุดหนุน ( ปรับปรุง ) @@ @


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สพฐ. ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google