งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการ มีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2 งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 10,273,166,200 บาท
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายจ่าย ปี ,273,166,200 บาท งบประมาณรายจ่าย ปี ,475,565,900 บาท เพิ่มขึ้น 202,399,700 บาท คิดเป็น 1.97 %

3 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 แผนงาน 5 ผลผลิต 6 โครงการ

4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จำแนกตามแผนงาน 1) แผนงานการดำเนินตามกรอบข้อตกลงอาเซียน ,315,100 บาท 2) แผนงานการพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ,159,700 บาท 3) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 44,490,000 บาท 4) แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ,205,036,100 บาท 5) แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ ,742,700 บาท 6) แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ,826,600 บาท 7) แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ,995,700 บาท

5 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน
และ ผลผลิต/โครงการ 1.แผนงาน : การดำเนินตามกรอบข้อตกลงอาเซียน โครงการที่ 1 โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่ คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท เงินลงทุน : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : ล้านบาท โครงการที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : ล้านบาท เงินลงทุน : ล้านบาท เงินอุดหนุน : ล้านบาท

6 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
2.แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและบริการ 1.ผลผลิต แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท

7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
3.แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการที่ 1 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : ล้านบาท เงินลงทุน : ล้านบาท เงินอุดหนุน : ล้านบาท

8 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
4.แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1.ผลผลิต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ เงินงบประมาณ : 8, ล้านบาท งบบุคลากร : 4, ล้านบาท งบดำเนินงาน : 2, ล้านบาท งบลงทุน : 1, ล้านบาท งบเงินอุดหนุน : ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น : ล้านบาท 2.ผลผลิต ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท

9 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท เงินอุดหนุน : ล้านบาท

10 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
5.แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท

11 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
6.แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 1.ผลผลิต พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท เงินอุดหนุน : ล้านบาท

12 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ (ต่อ)
7.แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา 1.ผลผลิต องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เงินงบประมาณ : ล้านบาท งบดำเนินงาน : ล้านบาท งบลงทุน : ล้านบาท

13 ขอขอบคุณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนจัดการงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google