งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย การประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลจำนวนมาก และ การประกอบการก็มีหลายประเภท ทั้งการผลิต การซื้อขาย และการบริการ ดังนั้นจึงมีกฎหมาย หลายฉบับที่เกี่ยวข้อง มีทั้ง กฎหมายหลักที่ครอบคลุมการประกอบการทุกประเภท เช่น ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น และมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ร.บ.บัญชี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎหมายที่ ตนเกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบการ ครูผู้สอนฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ สอนวิชากฎหมายธุรกิจ จึงมีความสนใจที่จะทำการ วิจัยชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่จริงเพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจที่ได้รับการสอนด้วย วิธีศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง)ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง)ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ขั้นตอนการวิจัย ครูติดต่อประสานงานกับศาลแพ่งเพื่อจัดทำโครงการนำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ก่อนนำนักเรียนไปศาลแพ่งให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลแพ่ง นำนักเรียนไปศาลแพ่งโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 3.1 การบรรยายของวิทยากร (รองอธิบดีผู้พิพากษา) เรื่องเขตอำนาจศาล 3.2 การพิจารณาคดี การรับฟ้องคดีแพ่ง และการเป็นผู้จัดการมรดก หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลแพ่งอีกครั้ง พร้อม ทั้งให้ทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง) นำผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบ ถึงความแตกต่างของคะแนนก่อนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง) และหลังไปศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศาลแพ่ง)

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนไป และคะแนนหลังไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่(ศาลแพ่ง) ก่อนไปศาล หลังไปศาล t Sig ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.13 0.92 7.07 0.70 -12.86 0.00 จากตาราง พบว่าจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่ง และหลังไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งมีคะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 (คะแนนสอบก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่ง เฉลี่ย 4.13 และคะแนนสอบหลังไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่ง เฉลี่ย 7.07 คะแนน) คะแนนสอบหลังไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งสูงกว่าคะแนนสอบก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งตามลำดับ

6 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจหลังไปศึกษาดู งานที่ศาลแพ่งสูงกว่าก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งและมีความพึงพอใจในการไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับ มาก


ดาวน์โหลด ppt นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google