งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ มีนาคม ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

2 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้นเรื่องการทำคู่มือสำหรับประชาชน กำหนดให้ ผู้อนุญาตต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

4 เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก การอนุญาตบางเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การประกอบกิจการของประชาชนต้องขออนุญาตจาก ส่วนราชการหลายแห่ง กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กำหนด ระยะเวลา/เอกสาร/หลักฐานที่จำเป็น ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่

5 สาระสำคัญ  จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับงานรับคำขอ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตของส่วนราชการต่างๆ  จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต กรณีจำเป็นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ รับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาต ทุก 5 ปี ให้ผู้อนุญาต พิจารณากฎหมายที่ให้อำนาจในการอนุญาตว่าสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่

6 คู่มือสำหรับประชาชน การเผยแพร่คู่มือ คู่มือประกอบด้วย
1. ขอบเขตการให้บริการ : ลักษณะการให้บริการ สถานที่ วันเวลาการ ให้บริการ 2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 4. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่น พร้อมกับคำขอ 5. ค่าธรรมเนียม 6. การรับเรื่องร้องเรียน 7. อื่นๆ (ถ้ามี) การเผยแพร่คู่มือ ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7 หลักการสำหรับการปรับปรุงบริการภาครัฐ
การยกระดับการรับบริการของประชาชน ข้อมูลเข้าใจง่ายและสอดคล้องกันทุกช่องทาง ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ช่องทางบริการสะดวกทันสมัย มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน การยกระดับการส่งมอบการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว ดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ ลดความซ้ำซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ

8 Timeline ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
180 วัน พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ 21 ก.ค.58 พ.ร.บ.ประกาศใช้ 22 ม.ค.58 60 วัน 22 มี.ค.58 120 วัน 21 พ.ค.58 สกพร.จัดทำ - ฐานข้อมูล กฎหมาย - แนวทางการ จัดทำคู่มือ สำหรับ ประชาชน - ประชุมชี้แจง หน่วยงาน หน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สกพร.ตรวจสอบความถูกต้องคู่มือ Yes หน่วยงานเผยแพร่คู่มือฯ No หน่วยงานปรับปรุงคู่มือฯ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google