งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ของ แกนนำชุมชน เทศบาลสนับสนุน งบประมาณอย่างเต็มที่ เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียนมีบทบาทในการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ใช้แผนที่ยุทธสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ของ แกนนำชุมชน เทศบาลสนับสนุน งบประมาณอย่างเต็มที่ เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียนมีบทบาทในการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ใช้แผนที่ยุทธสาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ของ แกนนำชุมชน

4 เทศบาลสนับสนุน งบประมาณอย่างเต็มที่ เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียนมีบทบาทในการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ใช้แผนที่ยุทธสาสตร์ ในการบูรณาการแผน ชุมชน มีแกนนำและอสม. ที่ เข้มแข็งโดยการอบรมเพิ่ม ศักยภาพ ระบบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนมี ความรู้และ พฤติกรรมสุขภาพที่ ดีและสามารถดูแล ตนเองและคนใน ชุมชนเองได้ บุคลากร มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน การดำเนินงาน ชุมชนมีความรู้ดูแล สุขภาพตนเองได้ มีประชาคมหมู่บ้าน / เวที แลกเปลี่ยน ชุมชนมีมาตรการ ในเรื่องสุขภาพ ของประชาชน 3 อ. / 2 ส. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ฉบับแสดงเส้นทางด่วนพิเศษ ภายใน ปี 2556 รพ. สต. บ้านโค้งวันเพ็ญ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร / ประชาชน เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับอ สม. ออกชุมชน มีการจัดการรณรงค์เฝ้า ระวังโรคติดต่อและไม่ ติดต่อในหมู่บ้าน ชุมชนมีโครงการเฝ้าระวัง สุขภาพ หาข้อมูลสำรวจปความต้องการพื้นฐาน ของประชาคมโดยการประชาคม

5

6

7

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ของ แกนนำชุมชน เทศบาลสนับสนุน งบประมาณอย่างเต็มที่ เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียนมีบทบาทในการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ใช้แผนที่ยุทธสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google