งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

3 เพื่อพัฒนาบทเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะ เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน ด้วย ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1 3 3 2 2

4 คะแนนจำนว น นักเรี ยน คะแนน เต็ม คะแนน รวม ค่า E1/E2 แบบทดสอบ ย่อย (E1) 20 34987.25 สอบหลัง เรียน (E2) 203051285.33

5 ผลการ ทดสอ บ จำนวน นักเรีย น ส่วน เบี่ยงเบ น (S.D.) ค่า t-test ค่า นัยสำ คัญ ก่อน เรียน 4510.441.9448.38*.05 หลัง เรียน 4524.671.97

6

7 การสร้างและหา ประสิทธิภาพของชุดฝึก พัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในระหว่าง 0.70 – 1.00 มีประสิทธิภาพ 87.25 / 85.33 การทดลองสอนด้วยชุด ชุดฝึกพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.44 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนเท่ากับ 24.67 คะแนน

8


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google