งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนึ่งปีคณะกรรมการ ปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนึ่งปีคณะกรรมการ ปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนึ่งปีคณะกรรมการ ปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป

2 การปฏิรูป = การเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้าง ภายใต้การยินยอมของ โครงสร้างอำนาจเดิม

3 เป้าหมายของการปฏิรูป การสร้างความเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม

4 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจใหม่ การลดอำนาจรัฐ การเพิ่ม อำนาจประชาชน การขับเคลื่อนการปฏิรูปให้ ปรากฏเป็นจริง เป็นภารกิจของคนทั้งสังคม

5 ความเป็นธรรมในด้านต่างๆ ความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากร ความเป็นธรรมด้านโอกาส ความเป็นธรรมด้านสิทธิ ความเป็นธรรมด้านอำนาจต่อรอง

6 ข้อเสนอการปฏิรูป ไม่ใช่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แต่ เป็น การชี้จุดเปลี่ยนในโครงสร้าง ดุลอำนาจ การพลิกมุมมองความคิดของคนใน สังคม และการเสนอสิ่งที่สังคมไม่เคยคิดว่า จะเป็นไปได้ ให้เป็นประเด็นขบคิดในสังคม

7 จุดเปลี่ยนของมุมมอง ความคิด ที่สำคัญในสังคมไทย คือ การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ

8 การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ การกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ ท้องถิ่น การยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดกลายเป็นท้องถิ่นจัดการตนเอง นิยามใหม่ของท้องถิ่น ที่มีอปท. เป็น สมาชิกสำคัญ กลไกงบประมาณแบบใหม่ที่มุ่งลด ความเหลื่อมล้ำ และลดการกระจุกตัวที่ อปท. รูปแบบใหม่ของ public service providers กลไกการตัดสินใจ การตรวจสอบ และ การถอดถอนอปท. โดยภาคประชา สังคมในท้องถิ่น ( เท่านั้น )

9 กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมถ่าน หิน จ. สมุทรสาคร 1. เรือโป๊ะขนส่งถ่านหิน 2. การขนถ่ายถ่านหินบริเวณ ท่าเรือ 4. คลังสินค้าถ่านหินและ การขนส่งถ่านหินโดย รถบรรทุก 3. ลานเก็บกองถ่านหิน

10 กรณีศึกษา : เหมืองทองคำ

11 กรณีศึกษา : ปลาทับทิม

12 กรณีศึกษา : การพัฒนาพันธุ์ข้าว พื้นเมือง

13 กรณีศึกษา : การรับมือโลกร้อน

14 การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน ล่วงหน้า 7 วัน

15 ความสำเร็จของการปฏิรูป จุดกระแสการเปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้าง การออกแบบและพัฒนากลไก เนื้อหาและกรณีศึกษาเพื่อการ ปฏิบัติการ ความตื่นรู้ของคนในสังคม


ดาวน์โหลด ppt หนึ่งปีคณะกรรมการ ปฏิรูป เดชรัต สุขกำเนิด เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google