งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( พื้นฐาน ) เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( พื้นฐาน ) เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554

2

3 การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( พื้นฐาน ) เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2 3 4 5 ตัวชี้วัด 1. ก. อาชีพพื้นฐานได้รับการถ่ายทอด ความรู้สนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 2. ก. อาชีพพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 50 ติดตามประเมินผล ราน งานผล 1

4 การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( ต่อยอด ) เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณ แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน ทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุง 2 3 4 5 ตัวชี้วัด 1. กลุ่มอาชีพต่อยอดจัดทำแผนและได้นับ การสนับสุนนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 2. ยอดจำหน่ายกลุ่มอาชีพต่อยอดเพิ่มขึ้น จากปีก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ติดตามประเมินผล รานงานผล 1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

5 เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ประชุมชี้โครงการให้ผู้ปฏิบัติทราบ 2 3 สรุปผล ติดตามประเมินผล รานงานผล 1 การเชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจ สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

6 ส่งเสริมการออมในระบบ สหกรณ์ เจ้าภาพ ( กพส.) ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประสานงาน สก. ประชุมชี้แจงส่งเสริมการออม คัดเลือกและชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2 3 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มฯได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อย ละ 5 3. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับการปลูกฝัง สร้างวินัยการเงินการออม 130 ราย ติดตามประเมินผล รานงานผล 1 ฝึกอบรมและส่งเสริมการออม 4

7 การส่งเสริมการ ผลิตภัณฑ์สินค้าของ สถาบันเกษตรกรสู่ มาตรฐาน เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประมาณการค่าใช้จ่าย จัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุน เงินอุดหนุน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2 3 4 ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 54 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 2. จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้รับการรอง รอง อย. 7 ผลิตภัณฑ์ 3. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 53 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 3. โรงเรือนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในปีที่ 53 ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 1 แห่ง ติดตามประเมินผล ราน งานผล 1

8 พัฒนาสินค้าภายใต้ มาตรฐาน อย. เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ แนะนำส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิต ประสาน ตรวจสอบ การขอรับรองมาตรฐาน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย 2 3 4 ตัวชี้วัด 1. จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน อย. 7 ผลิตภัณฑ์ ติดตามประเมินผล รานงานผล 1

9 ส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ กพส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ แนะนำ ติดตาม การสร้างเครือข่าย ประสานงาน / พัฒนาการดำเนินธุรกิจ จัดประชุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ 2 3 4 5 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับการส่งเสริมดำเนิน ธุรกิจ 438 แห่ง 2. สหกรณ์ / กลุ่มฯ มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52 ติดตามประเมินผล การดำเนินธุรกิจ 1 แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินธุรกิจ / ตลาด

10 การผลิตข้าวหอมมะลิ มาตรฐาน เพื่อการส่งออกในทุ่ง กุลาร้องไห้ เจ้าภาพ กพส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ แนะนำ ติดตาม ประเมินผล แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ แนะนำสหกรณ์พัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าว 2 3 4 ตัวชี้วัด 1 คัดเลือกผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

11 การจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด (Event Marketing) เจ้าภาพ กพส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2 3 ตัวชี้วัด 1 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกลุ่มอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( พื้นฐาน ) เจ้าภาพ กพส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google