งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ กลุ่มที่ 9 สองแคว โครงการส่งเสริม สินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว ) วิทยากรประจำกลุ่ม อ. พล ภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากร นาย สมชาย ชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ กลุ่มที่ 9 สองแคว โครงการส่งเสริม สินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว ) วิทยากรประจำกลุ่ม อ. พล ภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากร นาย สมชาย ชะฎาดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ กลุ่มที่ 9 สองแคว โครงการส่งเสริม สินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว ) วิทยากรประจำกลุ่ม อ. พล ภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากร นาย สมชาย ชะฎาดำ โดยกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

2 โด ย

3 นำเสนอ โดย นายจักรวาล พรมสาร นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว ( พิษณุโลก ) โดยกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

4 สินค้าการเกษตร ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว ) สินค้าการเกษตร ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว )

5 ผลสัมฤทธิ์ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชน แก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชน

6 ผลลัพธ์ เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

7 ผลผลิต ข้าวที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

8 ขั้นตอน ประชุมชี้แจงโครงการติดตามและประเมินผล จัดตั้งกลุ่ม คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

9 การมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเวทีชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติการ ตามแนวทางโรงเรียน เกษตรกร

11 การเมือง ความร่วมมือจาก อปท, อบต. กลยุทธ์หน่วยงานเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาระบบการทำงานขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า เกษตร ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน

12 เทคโนโลยี เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมการเกษตร สังคมเครือญาติมีการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน สังคมเครือญาติมีการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน

13 คณะกรรมก ารศูนย์ คณะกรรมก ารศูนย์ วิทยากร วิทยากร เกษตรกร เกษตรกร องค์ความรู้ องค์ความรู้ งบประมาณ (120,000 บา ท ) งบประมาณ (120,000 บา ท ) คณะกรรมก ารศูนย์ คณะกรรมก ารศูนย์ วิทยากร วิทยากร เกษตรกร เกษตรกร องค์ความรู้ องค์ความรู้ งบประมาณ (120,000 บา ท ) งบประมาณ (120,000 บา ท ) สำรวจจำแนกพื้นที่ตามา ระดับความเสี่ยง สำรวจจำแนกพื้นที่ตามา ระดับความเสี่ยง จัดเวทีชุมชนเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จัดเวทีชุมชนเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้า โครงการ คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้า โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต จำนวน 1 กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต จำนวน 1 กลุ่ม จัดมหกรรมการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย จัดมหกรรมการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล สำรวจจำแนกพื้นที่ตามา ระดับความเสี่ยง สำรวจจำแนกพื้นที่ตามา ระดับความเสี่ยง จัดเวทีชุมชนเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จัดเวทีชุมชนเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้า โครงการ คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้า โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต จำนวน 1 กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต จำนวน 1 กลุ่ม จัดมหกรรมการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย จัดมหกรรมการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล ข้าว ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน INPUTPROCESSOUTPUT ปัจจัยนำเข้า

14 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ กลุ่มที่ 9 สองแคว โครงการส่งเสริม สินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ข้าว ) วิทยากรประจำกลุ่ม อ. พล ภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากร นาย สมชาย ชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google