งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อ ความหมาย. 1. บรรยายเรื่องการสื่อ ความหมายได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อ ความหมาย. 1. บรรยายเรื่องการสื่อ ความหมายได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อ ความหมาย

2 1. บรรยายเรื่องการสื่อ ความหมายได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมควรจะสามารถ 2. สื่อความหมาย ได้ถูกต้อง

3 การสื่อ ความหมาย (COMMUNICA TION) คือการถ่ายทอด ข่าวสาร ข้อมูลจากผู้ ส่งไปยังผู้รับด้วย วิธีการต่างๆ ให้ผู้รับ ข่าวสารตรงกับผู้ส่ง คือการถ่ายทอด ข่าวสาร ข้อมูลจากผู้ ส่งไปยังผู้รับด้วย วิธีการต่างๆ ให้ผู้รับ ข่าวสารตรงกับผู้ส่ง

4 องค์ประกอบของการ สื่อความหมาย ผู้ส่ง SEND ER ผู้ส่ง ข่าวสา ร MASS AGE ข่าวสา ร MASS AGE สื่อ MEDI A สื่อ ผู้รับ RECEI VER ผู้รับ ย้อนกลับ FEED BACK

5 วิธีการสื่อความหมาย นิยมใช้กันใน 3 วิธี 1. พูดหรือเขียน 2. ทำท่าทาง 3. สัญญาณต่างๆ - ภาพ - สัญลักษณ์ อื่นๆ - สัญลักษณ์ อื่นๆ

6 รูปแบบการสื่อ ความหมาย 1. สื่อความหมายทาง เดียว (ONE – WAY COMMUNICATION) เป็นการส่งความหมาย ด้านเดียว ไม่ทบทวน โต้แย้ง ซักถาม

7 รูปแบบการสื่อ ความหมาย โอกาสใช้ โอกาสใช้ - มีเวลาจำกัด - บอกกล่าวคนกลุ่ม ใหญ่ ( แถลงการณ์ ) - ง่าย สำหรับผู้ที่มี ประสบการณ์แล้ว - ต้องการพัฒนาให้ผู้รับ มีความคิดริเริ่ม

8 2. สื่อความหมาย 2 ทาง (TWO – WAY COMMUNICATION) ทบทวน ซักถามได้ ทบทวน ซักถามได้โอกาสใช้ - มีเวลาพอ ต้องการ ความถูกต้อง แม่นยำ - ต้องการให้ขวัญและ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ

9 อุปสรรคในการสื่อ ความหมาย 1. เวลาจำกัด 2. ข้อมูล ไม่ครบ สมบูรณ์ 3. การตีความ ข้อมูลผิดพลาด 4. ความแตกต่าง ทางภาษา 5. ใช้ความคิดเห็น ในการตีความ

10 อุปสรรคในการสื่อ ความหมาย 6. พูดไม่ชัดสื่อไม่ชัดเจน 7. ใช้สื่อผิดประเภท 8. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวย ( แสง เสียง ) 9. ความจำเสื่อม ความ โกรธ ความเกลียด ความรัก ฯลฯ

11


ดาวน์โหลด ppt การสื่อ ความหมาย. 1. บรรยายเรื่องการสื่อ ความหมายได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้ แล้ว ผู้เข้ารับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google