งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า
มูลเหตุจูงใจ ปัญหาในอดีต ตอบสนอง Mission & Vision ของบริษัท ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
ปัญหาในอดีต ความล่าช้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงในการบริหาร

3 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติในอดีต ขายไม่ได้ หาข้อมูลลูกค้า เข้าพบลูกค้า เปิดการขาย เปิดการขาย ขายได้ ผลิตตัวอย่าง

4 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ QWP การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า WI การเยี่ยมลูกค้า Format Sheet Customer Need Survey Program : CNS

5 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นต่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย มีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า อย่างเป็นระบบ มีการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้ทราบข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดส่วนบุคคล PART ที่ลูกค้าใช้ รวมถึง Part ที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อเรา ทำให้เราสามารถที่จะวางกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการแบ่งซื้อได้แม่นยำขึ้น มีบันทึกช่วยจำของงานในลำดับต่อไปที่เจ้าหน้าที่บริหารงานจะต้องติดตาม ต่อไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 4. มีรายละเอียดของ Part และปัญหาของ Part นั้น ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ว่าความต้องการนั้นๆ จะ ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม

6 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นต่อ ผู้จัดการส่วนขาย ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การขายให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย เพื่อในการติดตามความคืบหน้าราย Part รายลูกค้า

7 การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นต่อการวางแผนการผลิต 1. Forecast ของลูกค้า ทำให้การวางแผนการผลิตได้แม่นยำขึ้น 2. สามารถตอบลูกค้าได้รวดเร็วถึงกำหนดการส่งมอบสินค้าของลูกค้า ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร 1. การพยากรณ์ยอดขายของปีต่อไปได้แม่นยำขึ้น 2. การพยากรณ์การลงทุนเครื่องจักร การเตรียมวัตถุดิบ และการวางแผนอัตรากำลัง 3. เพิ่มสัดส่วนการแบ่งซื้อของลูกค้า 4. ลูกค้า เชื่อมั่น ไว้วางใจในการทำธุรกิจกับ S.K.


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google