งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การใช้งาน PLC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การใช้งาน PLC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การใช้งาน PLC
การควบคุมแบบเดิม S1 S2 K1 วงจรควบคุม Motor วงจรควบเมน K1 K1 S3 K2 Motor K2

2 วัตถุประสงค์การใช้งาน PLC
การควบคุมแบบใหม่ S1 S2 S3 K1 K2 สร้างเงื่อนไข ที่ต้องการควบคุม PLC

3 ขั้นตอนการใช้งาน PLC 1. กำหนดการทำงานของระบบ และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตว่าต้องมีอะไร บ้าง 2. เขียน FLOWCHART ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร 3. กำหนดเบอร์ อินพุต/เอาต์พุต เขียนแบบการเดินสายไฟเข้าอินพุต/เอาต์พุต 4. แปลงจาก FLOWCHART การทำงานของเครื่องให้เป็น LADDER 5. ตรวจสอบการเดินสายไฟของอินพุต/เอาต์พุต ( ใช้ FORCE SET/RESET ) 6. ทดสอบโปรแกรมให้ได้ตามขั้นตอนที่เขียนหากใช้งานได้ถูกต้องให้จัดเก็บเข้า FILE และหากใช้ไม่ได้ให้แก้ไข 7. พิมพ์โปรแกรมเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

4 ตัวอย่างการใช้งาน PLC
ลานจอดรถสามารถจอดรถได้ไม่เกิน 10 คัน โดยมีรถวิ่งเข้าออกตลอดเวลา ต้องการให้มีไฟแสดงเตือนติดเมื่อมีรถจอดเต็ม10 คัน และหากรถน้อยกว่า10คัน ให้ไฟแสดงเตือนดับ เต็ม

5 1. กำหนดการทำงานของระบบ และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตว่าต้องมีอะไรบ้าง
อินพุต วัตถุประสงค์ Sensor ตรวจจับว่ามีรถเข้า Sensor ตรวจจับว่ามีรถออก เอาต์พุต วัตถุประสงค์ Lamp รถเต็ม

6 2. เขียน FLOWCHART ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
เริ่ม เช็ครถเข้า-ออก รถเข้า 10 คัน ไฟแสดงรถเต็มติด ครบ ไม่ครบ จบ

7 I 000.00 I 000.01 O 010.00 3.1 กำหนดเบอร์ อินพุต/เอาต์พุต
ใช้ PLC รุ่น CPM1A Photo Electric Sensor NPN Sensor 1 + - output I Sensor 2 Photo Electric Sensor NPN + - output I Lamp O

8 3.2 เขียนแบบการเดินสายอินพุต
CH000 Com 00 01 02 + PLC 03 04 05 Sensor 1 Sensor 2

9 3.3 เขียนแบบการเดินสายเอาต์พุต
CH010 PLC + 01 00 COM 02

10 4. แปลงจาก FLOWCHART การทำงานของเครื่องให้เป็น LADDER
@ INC (38) 200 @ DEC (39) 000.00 000.01 CMP (20) #0010 253.13 (010.00) 255.05 255.06 > = END ทุกครั้งที่ Sensor 1 ตรวจจับว่ามีรถเข้า ให้เพิ่มค่าใน Channel 200 ทีละ 1 ทุกครั้งที่ Sensor2 ตรวจจับว่ามีรถออก ให้ลดค่าใน Channel 200 ทีละ 1 เปรียบเทียบค่าของ Channel 200 กับ10 (คัน) ถ้าหากค่าของ Channel 200 เท่ากับ หรือมากกว่า 10 ป้ายไฟจะติด Always on Flag เริ่ม เช็ครถเข้า-ออก ไม่ครบ รถเข้า 10 คัน ครบ ไฟแสดงรถเต็มติด จบ

11 5. ตรวจสอบการเดินสายไฟของอินพุต/เอาต์พุต ( ใช้ FORCE SET/RESET )
6. ทดสอบโปรแกรมให้ได้ตามขั้นตอนที่เขียนหากใช้งานได้ถูกต้องให้จัดเก็บเข้า FILE และหากใช้ไม่ได้ให้แก้ไข 7. พิมพ์โปรแกรมเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การใช้งาน PLC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google