งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยลำพังเองแล้วจะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงานประสานกัน จึงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้

2

3 ส่วนประกอบใน PC Central processing unit (CPU) Memory - หรือหน่วยความจำ
Mainboard - ถือเป็น อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ที่สุด Power supply - ถือเป็น หม้อแปลงไฟฟ้าของระบบ Hard disk - มันคือ คลังเก็บข้อมูลของระบบ Operating system - หรือระบบปฏิบัติการ ระบบบัส และ Port ต่อเชื่อม Sound card

4

5 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1. องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 3. องค์ประกอบทางด้านบุคลากร (People ware) 4. องค์ประกอบทางด้านข้อมูล (Data)

6 1. องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถจับต้องได้จะสามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ออกได้เป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้ 1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 1.2 . หน่วยความจำ (Memory Unit) 1.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) 1.4 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) 1.5 หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)

7 องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (Software)
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานใดๆ เนื่องจากต้องมี ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมา

8 ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software ) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )

9

10 องค์ประกอบด้านบุคลากร (Peopleware)
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ

11 องค์ประกอบด้านบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user) นิยมเรียกกลุ่มนี้ว่า เพาเวอร์ยูสเซอร์ (power user) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ (computer professional )

12 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร (People ware)
3.1 หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager หรือ Electronic Data Processing Manager) 3.2 บุคลากรทางด้านระบบ (System) 3.3 บุคลากรทางด้านการเขียนโปรแกรม 3.4 ดีบีเอ (DBA หรือ DataBase Administrator 3.5 ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 3.6 ผู้ใช้ (User)

13 องค์ประกอบด้านข้อมูล (Data )
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ มี  5 ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data) 

14 การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit=1 Byte 1,024 Byte=1 KB (กิโลไบต์)
1,024 KB=1 MB (เมกกะไบต์) 1,024 MB=1 GB (กิกะไบต์) 1,024 GB=1TB (เทระไบต์)


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google