งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบ ใช้ออกซิเจน ของพลาสติกภายใต้การควบคุมสภาวะ การหมัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาการแตกสลาย ทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติก ภายใต้การควบคุมสภาวะการหมัก มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2509-2554 ไว้ ดังมีรายการ ละเอียดต่อท้ายประกาศนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นมาตรฐานกำหนดแนวทางในการทดสอบหา ระดับและอัตราการแตกสลายทางชีวภาพของ พลาสติก ภายใต้การควบคุมการหมักแบบใช้ ออกซิเจนในภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2509-2554 ท้าย ประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google