งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย
การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ความเข้มข้นสารละลายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องสารละลาย สำหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

3 ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องสารละลาย
กรอบแนวคิด ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ตัวแปรต้น ชุดกิจกรรมการสอน เรื่องสารละลาย

4 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนปวช. 1 ห้อง 1-3 จำนวน 148 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนปวช. 1 ห้อง 1-3 จำนวน 148 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนปวช. 1 ห้อง 2 จำนวน 53 คน

5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของชุดการสอน - ประเภทชุดการสอน องค์ประกอบของชุดการสอน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ชุดการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 การรวบรวมข้อมูล นำชุดการสอนไปดำเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 53 คน ดั้งนี้ 1.1 การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย 1.2 นำชุดการสอนให้นักเรียนทำการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งทำกิจกรรมทั้ง 2 ตอนภายในเวลา 2 ชั่วโมง 1.3 ทดสอบหลังเรียน เมื่อนักเรียนทำการศึกษาชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน จำนวน กลุ่มตัวอย่าง (N) คะแนนระหว่างใช้ ชุดการสอน คะแนนหลังใช้ ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม (A) คะแนนรวม ทุกคน (x1) (B) (x2) ระหว่างใช้ ชุดการสอน (E1) หลังใช้ (E2) 53 30 1,213 25 1,168 82.88 88.15 จากตารางนี้ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน ในระหว่างใช้ชุดการสอนกับ ประสิทธิภาพของชุดการสอนหลังใช้ชุดการสอนของกลุ่มตัวอย่าง (E1/E2 = 82.88/88.15) มีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E1/E2 = 80/80) แสดงว่าชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ

9 ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน
การทดสอบ N S.D. t ก่อนใช้ชุดการสอน 53 7.60 2.19 หลังใช้ชุดการสอน 22.04 1.57 35.84 จากตาราง 3 พบว่า ก่อนใช้ชุดการสอนและหลังใช้ชุดการสอน เรื่อง สารละลาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

10 สรุปผลการวิจัย ผลประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง สารละลาย ของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช 1 การ มีค่า 82.88/88.15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช 1 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอน นักเรียนเกิด การเรียนรู้ที่ดี มีความเข้าใจในสาระเนื้อหา ได้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมมากขึ้น

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google