งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างทักษะกระบวนการ ทำงานด้านทักษะวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กรณีศึกษา กิจกรรม การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างทักษะกระบวนการ ทำงานด้านทักษะวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กรณีศึกษา กิจกรรม การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างทักษะกระบวนการ ทำงานด้านทักษะวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กรณีศึกษา กิจกรรม การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้ง ผู้วิจัย นายอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นายอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ห้องกต. สกต. ปีที่ 2 ทั้งรอบเช้าและรอบ บ่าย ในการเรียนวิชา การบรรจุภัณฑ์ ปี การศึกษา 2556 พบว่า นักศึกษาขาด ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ ปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม ซึ่ง เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติงานของ นักการตลาด ผู้สอนจึงหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อกระตุ้น และฝึกทักษะ การสร้างความคิด สร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมใน ด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ภายใต้ กิจกรรม การแข่งขันการจัดแสดงสินค้า กลางแจ้งขึ้น และนำการปฏิบัติงานกลุ่ม มาใช้ในการทำกิจกรรม

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างทักษะกระบวนการทำงาน ด้านทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา

4 ผังสรุป สำคัญ ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง น. ศ. ปวส. 2 ( เช้า - บ่าย ) การตลาด วิชา บรรจุภัณฑ์ จำนวน 29 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 10 คน 2 กลุ่ม 9 คน 1 กลุ่ม ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้า กลางแจ้ง ตัวแปรตาม 1. ทักษะ กระบวนการทำงาน ด้าน วิชาชีพ 2. ความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อการ แข่งขัน การจัดแสดง สินค้ากลางแจ้ง 3. ความ คิดเห็นของคณะกรรม การผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบบันทึกคะแนน การแข่งขัน 2. แบบประเมินความ คิดเห็นของน. ศ. 3. แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ผลบันทึกคะแนนการแข่งขันการจัดแสดงสินค้า กลางแจ้งจากคณะกรรมการฯ 2. ผลการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการแข่งขัน 3. ผลการประเมินความคิดเห็นของน. ศ. ที่มีต่อการ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานด้านทักษะ วิชาชีพ

5 ผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าร้อยละ และการจัดลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในการอภิปรายผล ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันการจัดแสดงสินค้า กลางแจ้งของนักศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าร้อยละ และการจัดลำดับ 2. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) และจัดเรียงอันดับ 3. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านในเชิงคุณภาพ

6 สรุปผลการวิจัย ที่รายชื่อกลุ่ม เกณฑ์คะแนน รวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย อันดับ ด้านความ พร้อม ด้านการ นำเสนอ ด้าน ผลิตภัณฑ์ 20 0 10 0 500 1. กลุ่มม่วนไทย 17 1 17 7 87436 87.0 0 4.3 6 2 2. กลุ่มภูเก็ต 17 8 19 0 88456 91.2 0 4.5 6 1 3. กลุ่มขนมไทย 15 5 16 5 85405 81.0 0 4.0 5 3 1,29 7 86.4 7 4.3 2 ในภาพรวมพบว่า ผลการประเมินการ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานด้านทักษะ วิชาชีพ กรณีศึกษา การแข่งขันการจัดแสดง สินค้ากลางแจ้ง อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ของเกณฑ์ (µ) 4.32

7 สรุปผลการวิจัย ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นต่อ การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน ด้านทักษะวิชาชีพกรณีศึกษา การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้งทุกด้านอยู่ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97

8 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นทั่วไปใน ภาพรวม 1) มีความประทับใจ นักศึกษาที่มีความตั้งใจใน การแข่งขัน 2) นักศึกษาแสดงให้เห็น ถึงความความกระตือรือร้น ในการทำกิจกรรม 3) บรรยากาศในการ แข่งขันมีความสนุกสนาน และเป็นกันเอง 4) นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี 5) นักศึกษามีความพร้อม ในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงแก้ไข 1) การพูดนำเสนอต่อหน้า สาธารณชนนักศึกษายังมี ความประหม่า 2) นักศึกษาขาดความ มั่นใจในตนเองในการ นำเสนองาน อาจเป็น เพราะเป็นการนำเสนอต่อ สาธารณชนจำนวนมาก 3) การแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าในด้านของการตอบ ข้อซักถามของ คณะกรรมการฯ ยังไม่ ละเอียดเท่าที่ควร และขาด ความชัดเจนในเนื้อหาเชิง ลึก ผลการสัมภาษณ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยทั้ง 3 ด้าน เห็นได้ว่า ค่า คะแนนการแข่งขัน ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งหมด และความเห็นของคณะกรรมการฯ เป็นไป ในทิศทางที่ดี แสดงให้เห็นถึง วิธีการเสริมสร้างทักษะ กระบวนการทำงาน ด้านทักษะวิชาชีพ โดยใช้ วิธีการการ แข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้ง สามารถสร้างทักษะกระบวนการทำงานด้าน ทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

10


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างทักษะกระบวนการ ทำงานด้านทักษะวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กรณีศึกษา กิจกรรม การแข่งขัน การจัดแสดงสินค้ากลางแจ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google