งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรและยอดธุรกิจ เป็น สาเหตุของรายได้ เมื่อสำเร็จ สามารถ กำหนดวันหยุด ได้ไม่ จำกัด เกษียณตัวเอง เมื่อไหร่ก็ ได้ โอกาสตามฝัน เปิดกว้าง มากกว่า มันคืองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรและยอดธุรกิจ เป็น สาเหตุของรายได้ เมื่อสำเร็จ สามารถ กำหนดวันหยุด ได้ไม่ จำกัด เกษียณตัวเอง เมื่อไหร่ก็ ได้ โอกาสตามฝัน เปิดกว้าง มากกว่า มันคืองาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรและยอดธุรกิจ เป็น สาเหตุของรายได้ เมื่อสำเร็จ สามารถ กำหนดวันหยุด ได้ไม่ จำกัด เกษียณตัวเอง เมื่อไหร่ก็ ได้ โอกาสตามฝัน เปิดกว้าง มากกว่า มันคืองาน สร้างอนาคต MLM ไม่ใช่ Employee ตัวคุณ เป็นสาเหตุของ รายได้ วันหยุด ถูกกำหนด นายจ้าง หรือบริษัท เกษียณตามระยะเวลาที่ กำหนด หรือตามผล ประกอบการของบริษัท ( ซึ่งบางครั้งไม่แน่นอน ) โอกาสตามฝัน มี ค่อนข้างจำกัด มันคืองาน หาเลี้ยงชีพ

2 ใช้จนชอบ แล้วจึงบอกต่อ ไม่ต้องโดดเด่น แค่ เลียนแบบ และทำตาม ผู้สำเร็จเท่านั้น เน้นการประชุม เพราะที่ ประชุมจะช่วยให้เรา ชัดเจน และมีกำลังใจใน การทำธุรกิจมากขึ้น สอนทุกคน ให้ทำทุกอย่าง ได้ด้วยตัวเอง องค์กรและยอดธุรกิจ เป็น สาเหตุของรายได้ MLM ไม่เหมือน SME รับของเค้ามาขาย ไม่ ( จำเป็น ) ต้องใช้เอง เน้นความโดดเด่น และมี เอกลักษณ์เฉพาะ ยาก แก่การลอกเลียนแบบ การประชุม ไม่มีความ จำเป็นเท่าไหร่ สอนลูกจ้าง บางอย่าง ให้รู้น้อยที่สุด เพื่อตัด โอกาส การเป็นคู่แข่ง ภายหลัง เจ้าของธุรกิจเอง คือ สาหตุของรายได้

3 องค์กรและยอดธุรกิจ คือ ทรัพย์สิน ที่ไม่มีทำเล และ ที่ตั้งแน่นอน อาศัยเงินลงทุนต่ำ ลงแรง สูง ใช้ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ของ ตัวเองมาก ขายความเป็นตัวเองสูง ดังนั้นต้องยึดหลักความ จริงใจ และซื่อสัตย์ เป็น ที่ตั้ง สามารถส่งต่อความสำเร็จ จากรุ่นสู่รุ่นได้ MLM ไม่เหมือน Investor อสังหาริมทรัพย์ คือ สินทรัพย์ที่มีทำเล ที่ตั้ง แน่นอน อาศัยเงินลงทุนสูง ลง แรงน้อย ( บางครั้ง ) ไม่จำเป็นต้อง มีความชำนาญ หรือ ทักษะ แค่มีเงินทุนก็พอ ไม่ต้องขายตัวเอง แต่ เน้นการซื้อแบรนด์มาทำ ธุรกิจ เช่นลงทุนเปิด 7- 11 ( บางครั้ง ) ไม่สามารถส่ง ต่อความสำเร็จ จากรุ่นสู่ รุ่นได้

4 ต้องพาตัวเอง เข้าสู่ระบบ ต้องมีการบริหาร จัดการ การเงินเป็นระบบ ตัวคุณคือ ต้นแบบของ องค์กร เรียนรู้ได้ ถ่ายทอดเป็น cloning ตัวคุณเยอะๆ สร้างคน และสร้างองค์กร เป็น ต้องคำนึงถึงองค์กร มากกว่าตัวเอง เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ MLM คือ Business สร้างระบบ และต้องเป็น ระบบที่ดี มีระบบการเงินที่ เข้มแข็ง ตรวจสอบได้ ตัวคุณ คือต้นแบบของ คนทั่วไป ใช้คนเก่ง ทำงานแทน มีการพัฒนาบุคคลากร อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการแข่งขัน ต้องเป็นระบบธรรมาภิ บาล เป็นมรดกให้ลูกหลานได้


ดาวน์โหลด ppt องค์กรและยอดธุรกิจ เป็น สาเหตุของรายได้ เมื่อสำเร็จ สามารถ กำหนดวันหยุด ได้ไม่ จำกัด เกษียณตัวเอง เมื่อไหร่ก็ ได้ โอกาสตามฝัน เปิดกว้าง มากกว่า มันคืองาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google