งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายและปฏิบัติ ตามสิทธิของพลเมืองไทยได้

3 ใบงาน ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

4 4. สิทธิและหน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน
3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ 4. สิทธิและหน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ

5 ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน
6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน 7. ต้องให้สิทธิเสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และห้ามประชา ชน วิจารณ์การเมือง

6 สิทธิ อำนาจที่กฎหมายได้บัญญัติ ให้รับรองคุ้มครองบุคคล

7 ความสำคัญ 1. ป้องกันตนจากการใช้อำนาจรัฐ 2. เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 3. เป็นการเรียกร้องให้รัฐกระทำการ

8 4. ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อฝ่าย
นิติบัญญัติ 5. เป็นหลักประกันการใช้ สิทธิทางศาล

9 สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
การเมือง การปกครองทรัพยากร สาธารณะ พื้นฐาน กระบวนการ ยุติธรรม ความเสมอภาคและส่งเสริมสิทธิ กลุ่มและชุมชน

10 1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย 2. สิทธิในความเป็นบุคคล
สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล 1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย 2. สิทธิในความเป็นบุคคล 3. เสรีภาพในเคหสถาน

11 4. เสรีภาพในการเดินทาง และการเลือกถิ่นที่อยู่ 5. เสรีภาพในการสื่อสาร 6. เสรีภาพในการนับถือ ศาสนา

12 7. เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็น 8. เสรีภาพทางวิชาการ 9. สิทธิในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

13 10. สิทธิในทรัพย์สิน 11. สิทธิในการได้รับค่า ทดแทนที่เป็นธรรม จากการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์

14 12. เสรีภาพในการประกอบ กิจการและอาชีพ 13. สิทธิในการร้องทุกข์

15 ใบงาน ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน
... ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน ... 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

16 4. สิทธิและหน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน
... 3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ ... 4. สิทธิและหน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน ... 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ

17 ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน
... 6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน ... 7. ต้องให้สิทธิเสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และห้ามประชาชน วิจารณ์การเมือง


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google