งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
1.1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา ผู้วิจัย วราภรณ์ ประพงษ์ สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 1.2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิทยาลัยดูมีมาตรฐาน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ การขาดมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลที่อยู่ข้างเคียง ช่องว่างระหว่างมิตรภาพทำให้คนเห็นแก่ตัว ไม่รับผิดชอบประโยชน์ของผู้อื่น ถึงแม้ว่าในระยะยาวจะมีผลกระทบมาถึงตนก็ตาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณกว่า 5 ไร่ นักเรียนนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประมาณ 3,000 คน ซึ่งถือว่ามีสถานที่ค่อนข้างคับแคบและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นภาระงานที่สำคัญยิ่งของสถานศึกษา เนื่องจากมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา

3 ทองคูณ หงส์พันธ์ กล่าวว่า “ โรงเรียนที่มีบรรยากาศดี ทำให้นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน รู้สึกสบายใจ พอใจอบอุ่นใจภูมิใจรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและอยากมาโรงเรียน” ความมีจิตสำนึกในการร่วมใจกันดูแลสภาพแวดล้อมของวิทเยาลัยให้มีความสวยงามของภูมิทัศน์ได้นั้น ต้องเป็นการร่วมประสานกันอย่างจริงจังของทุกฝ่ายในทุกๆ ด้าน ทั้งครู อาจารย์ นักการภารโรง รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือวิทยาลัยจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม โดยอนุมัติงบประมาณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้ดีขึ้น

4 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยถึง “ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย” ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

5 1.4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
1.4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ความพึงพอใจ N S.D. ระดับความพอใจ ด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย 353 2.5432 .86361 น้อย ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.0255 .84039 ปานกลาง ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ 2.7762 .83056 ด้านสื่อ-อุปกรณ์การเรียนรู้ 2.6393 .86959 ด้านกิจกรรมและอื่นๆ 2.5850 .89300

6 1.5 สรุปผลการวิจัย 1. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 353 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนระดับ ปวช. 2. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย ด้านอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ย 2.54) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.02) ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 2.77) ด้านสื่อ-อุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ย 2.63) และด้านกิจกรรมและอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.58) ตามลำดับ

7 1.6 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1. ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ในด้านต่างๆ 2. เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ได้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ให้มีที่พักผ่อน และเรียนอย่างมีความสุขมากขึ้น

8 จบการนำเสนอ สวัสดี วราภรณ์ ประพงษ์


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google