งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และอาสาสมัคร 2. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยการพัฒนา ฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติ 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการเกี่ยวกับกิจการ อาสาสมัครสาธารณภัย 4. ส่งเสริมงานวิชาการด้านสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากร และเป็น ศูนย์ค้นคว้า ความรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ เพิ่มประสิทธิภาพการ ฝึกอบรม ประชาชนมีความพร้อม ในด้านการจัดการภัย พิบัติ พัฒนาขีดสมรรถนะของ บุคลากร และองค์กร

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) ประชาชนมีความ พร้อมในการจัดการภัย พิบัติ 1) ร้อยละของชุมชนที่มีความ เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มมีการ จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน 372 ชุมชน 20 2) จำนวนเครือข่ายอาสาสมัคร ทั่วประเทศภายในปี พ. ศ. 2550 ร้อยละ 2 10 2) ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ 3) ร้อยละของระดับความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ 4 โครงการ 15 3) พัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากรและ องค์กร 4) ระดับความสำเร็จของแผนการ จัดการความรู้เพื่อการสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ระดับ 20 5) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการตามข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของ ส่วนราชการ 2 แผนงาน 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) เพิ่มประสิทธิภาพ การฝึกอบรม 6) ร้อยละของหลักสูตร / โครงการ ฝึกอบรมใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ได้รับ การประเมินผลความรู้ ร้อยละ 70 20


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google