งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ความสำคัญและความเป็นมา
การบริหารจัดการมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ ด้าน หลักสูตร ผู้สอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและผลที่ได้รับจาการศึกษา โรงเรียนได้จัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 9 รุ่นแต่ยังไม่ได้ทำการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนรุ่นถัดไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เครื่องมือ แบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (Face book)

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 24 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ชั้นปวส.1 มีจำนวน 16 คน ชั้น ปวส.2 มีจำนวน 8 คน สำหรับความตั้งใจเมื่อจบการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว สนใจที่จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 16 คน ประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 6 คน สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ(สร้างกิจการของตนเอง) มีจำนวนเพียง 2 คน

5 ผลการศึกษาด้านหลักสูตร
พบว่า เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการฝึกปฏิบัติเพียงพอ หลักสูตรตรงกับความสนใจ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสอดคล้อง กับหลักสูตร เนื้อหาวิชาตรงกับความถนัด และเห็นว่าหลักสูตรควรที่จะได้รับการปรับปรุง ผลการศึกษาด้านผู้สอน พบว่า อาจารย์ประจำสาขามีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและมีวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร อาจารย์เข้าสอนเต็มเวลา อาจารย์ให้ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อนักศึกษาอย่างเสมอภาคมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนและให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน มีอารมณ์ขัน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และมีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้

6 ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
พบว่า การจัดแผนการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับฝึกปฏิบัติ มีจำนวนเพียงพอ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ หน้าห้องเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ ที่ป้ายนิเทศ ประจำสาขาวิชา อยู่สม่ำเสมอ ผลที่ได้รับจากการศึกษา นักเรียนมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้สึกได้รับการยอมรับจากสังคมมีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

7 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมาก ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ได้เข้าสอนเต็มเวลา มีความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อนักศึกษาอย่างเสมอภาค มีเจตคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ ในด้านนี้นักเรียนมีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน พบว่า จำนวนคอมพิวเตอร์ สำหรับฝึกปฏิบัติ มีจำนวนเพียงพอ ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ด้านผลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษา อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นใจในความรู้


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสมชาย เจือจาน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google