งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถนำไป ประยุกต์ในด้าน ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถนำไป ประยุกต์ในด้าน ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถนำไป ประยุกต์ในด้าน ต่างๆ

2 การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน ได้ มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ อำนวยความสะดวกในการประกอบ ธุรกิจ การทำงาน การศึกษาหาความรู้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ปัจจุบันดีขึ้น นอกจากนี้หน่วยงาน ราชการต่างๆ ก็นำเทคโนโลยี สารสนเทศและ ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน ในการติดต่อประสานงาน กับทางราชการ และในธุรกิจเอกชน ทางด้านการโรงแรม และการ ท่องเที่ยว ก็ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการลูกค้าผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ต ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์

3 ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา - งานรับมอบตัว ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่นักศึกษานำมารายงานตัว จากนั้นก็จัดเก็บประวัติภูมิหลังนักศึกษา เช่น ภูมิลำเนา บิดามารดา ประวัติ การศึกษา ทุนการศึกษา ไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลประวัตินักศึกษา - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำหน้าที่จัดรายวิชาที่ต้องเรียนให้กับ นักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุกชั้นปี ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัดเก็บไว้ ในแฟ้มข้อมูลผลการเรียน - งานประมวลผลการเรียน ทำหน้าที่นำผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนมา ประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลการ เรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบรายวิชา และผลการเรียน ที่นักศึกษาเรียนตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบหลักสูตร จากแฟ้มเอกสาร ข้อมูล ผลการเรียน ว่าผ่านเกณฑ์การจบหรือไม่ - งานส่งนักศึกษาฝึกงาน ทำหน้าที่หาข้อมูลจากสถานที่ฝึกงาน ในแต่ละ แห่งว่าสามารถรองรับจำนวน นักศึกษาที่จะฝึกงานในรายวิชาต่าง ๆ ได้เป็น จำนวนเท่าใด จากนั้นก็จัดนักศึกษา ออกฝึกงานตามรายวิชา ให้สอดคล้อง กับจำนวนที่สถานประกอบการต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สามารถนำไป ประยุกต์ในด้าน ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google