งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนที่ 7
เรื่อง สถิติ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถิติ

3 เฉลยการบ้าน

4 1. จำนวนเปอร์เซ็นต์คะแนนน้อยที่สุดคือ 46
2. จำนวนเปอร์เซ็นต์คะแนนมากที่สุดคือ 98

5 2. หาพิสัย – 46 = 52 3. อันตรภาคชั้น = = 7.4 = 8

6 // 2 /// 3 /// 3 //// //// // 12 อันตรภาคชั้น ขีดคะแนน ความถี่ 45 – 52
53 – 60 61 – 68 // 2 /// 3 /// 3 //// //// // 12

7 78 – 95 96 – 104 105 – 112 รวม //// /// 8 2 // - - 30

8 4. หาขอบเขตบน - ขอบเขตล่างของอันตรภาคชั้น
ชั้น 45 – 52 ขอบบนคือ 52.5 ขอบล่างคือ 44.5

9 ชั้น ขอบบนคือ 60.5 ขอบล่างคือ 52.5 ชั้น ขอบบนคือ 68.5 ขอบล่างคือ 60.5 ชั้น ขอบบนคือ 77.5 ขอบล่างคือ 68.5 ชั้น ขอบบนคือ 60.5

10 ชั้น 78 – 95 ขอบบนคือ 95.5 ขอบล่างคือ 77.5 ชั้น ขอบบนคือ 104.5 ขอบล่างคือ 95.5 ชั้น ขอบบนคือ 112.5 ขอบล่างคือ 104.5

11 วิธีหาขีดจำกัดล่างของชั้นแรก
เช่น คะแนนต่ำสุดเป็น 58 ขนาด อันตรภาคชั้นเป็น 5 จะได้จำนวนเต็มคือ = 11.6 = 11 (ปัดเศษทิ้ง) ขีดจำกัดล่างคือ = 55

12 วิธีหาขีดจำกัดบนของชั้นแรก
ขีดจำกัดบน = (ขีดจำกัดล่าง + ขนาดอันตรภาคชั้น) – 1 = (55 + 5) – 1 = = 59 ชั้นแรก คือ

13 ขีดจำกัดของชั้นต่อไป บวกขีดจำกัดด้วยขนาดอันตรภาคชั้น (คือบวกด้วย 5)
ขีดจำกัดของชั้นต่อไป บวกขีดจำกัดด้วยขนาดอันตรภาคชั้น (คือบวกด้วย 5) 55 – – 60 –

14 ตัวอย่าง ในการสอบคราวหนึ่ง มีนักเรียน 30 คน ทำคะแนนได้ดังนี้

15 1. จงทำตารางแจกแจงความถี่ที่มีขนาดอันตรภาคชั้น = 10
2. จงทำตารางแจกแจงความถี่ที่มีขนาดอันตรภาคชั้น = 4

16 วิธีทำ ขนาดอันตรภาคชั้น = 10 คะแนนต่ำสุดคือ 46 = = 4.6 = 4
= = = 4 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก = = 40 วิธีทำ

17 ขีดจำกัดบนของชั้นแรก = (40 + 10 ) -1 = 50 – 1 = 49
ขีดจำกัดบนของชั้นแรก = ( ) = 50 – = 49 อันตรภาคชั้นแรก คือ

18 / อันตรภาคชั้น ขีดคะแนน ความถี่ 40 – 49 1 50 – 59 /// 3 60 – 69 //// 4
//// //// //// 14

19 (2) ให้นักเรียนลองหาเองนะค่ะ
รวม 30 (2) ให้นักเรียนลองหาเองนะค่ะ

20 หน้า 106 แบบฝึกหัด 3.1ข้อ 1,2 ใหญ่
การบ้าน หน้า 106 แบบฝึกหัด 3.1ข้อ 1,2 ใหญ่

21 พบกันใหม่วันอังคารหน้า
เรื่อง สถิติ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google