งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูลสังกัดตามการ ปฏิบัติงานจริง 13- 14 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูลสังกัดตามการ ปฏิบัติงานจริง 13- 14 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูลสังกัดตามการ ปฏิบัติงานจริง 13- 14 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

2 โครงสร้างตามบัญชีถือจ่าย  คือ : การแบ่งหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาม พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือโดยอนุมัติของสภา มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงสร้างตามบัญชีถือจ่ายเป็น โครงสร้างที่ถูกต้องตามกฏหมาย

3 ทำไมต้องมีสังกัดตามการปฏิบัติงาน จริง ?  สาเหตุ :: จากการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรจำนวนไม่น้อยที่มีสังกัดถือจ่าย ไม่ตรง กับกิจกรรมการทำงานที่ทำอยู่ หรือไม่ตรงกับ การบังคับบัญชา หรือไม่ตรงกับโครงสร้างการ บริหารงานจริง ๆ  ผลกระทบ :: ทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ขัดแย้งกับความเป็นจริง ไม่สามารถรองรับความ ต้องการของผู้ใช้ได้ในบางส่วน  แนวทางแก้ไข :: ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำ ฐานข้อมูลสังกัดตามการปฏิบัติงานจริงขึ้นมา

4 โครงสร้างหน่วยงานตามการ ปฏิบัติงานจริง  คือ : การแบ่งหน่วยงานเพื่อความคล่องตัวใน การบริหารงานภายในของคณะ / หน่วยงาน ซึ่งมี การแบ่งหน่วยงานย่อยขึ้นเอง หรือเรียกชื่อ หน่วยงานย่อยแตกต่างจากหน่วยงานย่อยตาม บัญชีถือจ่ายที่กองการเจ้าหน้าที่มีอยู่

5 สังกัดตามการปฏิบัติงานจริง  คือ คณะ / หน่วยงานตามโครงสร้างหน่วยงาน ตามการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบุคลากรไปปฏิบัติงาน อยู่ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บริหาร ของหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานอยู่นั้น ซึ่งสังกัด ดังกล่าวอาจจะตรง หรือ ไม่ตรงกับสังกัดถือจ่าย ก็ได้

6 ผู้บริหาร  ตำแหน่งบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้าง สังกัดตามการปฏิบัติงานจริง ซึ่งตำแหน่ง ดังกล่าวอาจจะเป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ตำแหน่งที่ หน่วยงานแต่งตั้งเอง ซึ่งหน่วยงานทุกระดับตาม โครงสร้างสังกัดตามการปฏิบัติงานจริงจะต้องมี ผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

7 กลุ่ม  คือ กลุ่มของบุคลากรตั้งแต่สองคนขึ้นไปที ทำงานในลักษณะเดียวกัน หรือทำงานแทนกัน ได้ เช่น กลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มเจ้าหน้าที่ สารบรรณ  กลุ่มเหล่านี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการระบบที่มี เอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบ จำนวนเงินบนเอกสาร การส่งต่อเอกสาร และ การอนุมัติเอกสาร

8 สิ่งที่ตัวแทนคณะเตรียมมาแล้ว  ภายในคณะมีหน่วยงานอะไรบ้าง ( ลึกลงไป 1 ชั้น นั่นคือมีภาควิชาอะไรบ้าง )  ตำแหน่งบริหารของคณะมีตำแหน่งอะไรบ้าง และตำแหน่งนั้น ๆ ใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอยู่  ภายในหน่วยงานย่อยระดับภาควิชาหรือ หน่วยงานที่เทียบเท่า มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ( ตัวแทนระดับภาควิชา )

9 สิ่งที่ตัวแทนภาควิชาเตรียมมาแล้ว  ภายในภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามี หน่วยงานย่อยอะไรบ้าง ?  ตำแหน่งบริหารของภาควิชาหรือหน่วยงานที่ เทียบเท่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง และตำแหน่งนั้น ๆ ใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ?  ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า มีใครสังกัด อยู่บ้าง ?  ภายในภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า คนที่ ทำงานการเงินมีหรือไม่ ถ้ามีมีใครบ้าง ?  ภายในภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า คนที่ ทำงานสารบรรณมีหรือไม่ ถ้ามีมีใครบ้าง ?

10 ??? คำถามเกี่ยวกับระบบ MIS-DSS


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูลสังกัดตามการ ปฏิบัติงานจริง 13- 14 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google