งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน

2 การประชุมวิชาการ เรื่อง Applied Spatial Statistics & Applied Logistic and Poisson Regression ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2547

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Director of Undergraduate Programs Department of Statistics, Department of Statistics, North Carolina State University USA USA

5 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Current Interests: Applied statistics, Applied statistics, mixed-effects models, spatial statistics mixed-effects models, spatial statistics

6 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Consulting Liaison for Plant Pathology, Soil Science, Forestry

7 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Recent Presentations “Statistical Consulting in a University Environment.” 2003 KSU Conference on Applied Statistics in Agriculture, Manhattan, KS.

8 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Publications Giesbrecht FG and Gumpertz ML. 2004. Planning, Construction, and Statistical Analysis of Comparative Experiments. Wiley New York. Data, SAS Code Examples and Errata Giesbrecht FG and Gumpertz ML. 2004. Planning, Construction, and Statistical Analysis of Comparative Experiments. Wiley New York. Data, SAS Code Examples and Errata Mitchell MW, Genton MG, and Gumpertz ML. 2003. “A likelihood ratio test for separability of covariance Under review. Mitchell MW, Genton MG, and Gumpertz ML. 2003. “A likelihood ratio test for separability of covariance Under review.

9 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. Publications Wu C-T, Gumpertz ML, and Boos DD. 2001. ``Comparison of GEE, MINQUE,ML, and REML Estimating Equations for Normally Distributed Data." American Statistician. 55:125-130. Wu C-T, Gumpertz ML, and Boos DD. 2001. ``Comparison of GEE, MINQUE,ML, and REML Estimating Equations for Normally Distributed Data." American Statistician. 55:125-130. Gumpertz ML, Wu C-T, and Pye JM. 2000. ``Logistic Regression for Southern Pine Beetle Outbreaks With Spatial and Temporal Autocorrelation." Forest Science, 46: 95-107. Older version in Institute of Statistics Mimeo Series #2513, Raleigh, NC. Gumpertz ML, Wu C-T, and Pye JM. 2000. ``Logistic Regression for Southern Pine Beetle Outbreaks With Spatial and Temporal Autocorrelation." Forest Science, 46: 95-107. Older version in Institute of Statistics Mimeo Series #2513, Raleigh, NC. Institute of Statistics Mimeo Series #2513, Raleigh, NC. Institute of Statistics Mimeo Series #2513, Raleigh, NC.

10 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. เป็นผู้มีประสบการณ์มากทั้งการ สอน การวิจัยและการให้คำปรึกษา ทางด้านสถิติประยุกต์ ตัวแบบอิทธิพลผสมและสถิติเชิง ปริภูมิ (Spatial Statistics) และการ ออกแบบการทดลอง

11 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. มีผลงานวิจัยมากมายในระดับ นานาชาติ

12 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในสถิติเชิงปริภูมิประยุกต์และ การออกแบบการทดลอง สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในสถิติเชิงปริภูมิประยุกต์และ การออกแบบการทดลอง สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน

13 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ใน การใช้สถิติดังกล่าวกับปัญหาจริง

14 Professor Marcia L. Gumpertz, Ph.D. สามารถให้แนวคิดในการทำวิจัย แก่อาจารย์ รวมทั้งให้แนวทางใน การทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เป็นอย่างดี

15

16 9.00-12.00 am “Applied Spatial Statistics” Spatial description, Spatial description, spatial autocorrelation, spatial autocorrelation, semivariogram semivariogram Semivariogram terminology and modelsSemivariogram terminology and models กำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547

17 13.30-16.30 pm “Applied Spatial Statistics” SpatialSpatial prediction methods RegressionRegression with spatially correlated errors กำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547

18 กำหนดการประชุม วัน ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 9.00-12.00 “ Applied Logistic and Poisson regression” - Generalized linear models : - Generalized linear models : class of models, class of models, - Bernoulli, Binomial, Poisson, Negative - Bernoulli, Binomial, Poisson, Negative Binomial, Gumbel distributions Binomial, Gumbel distributions - Link functions for binary data, - Link functions for binary data, proportions, and counts. proportions, and counts.

19 13.30-16.30 -Example logistic regression for binomial data -Example Poisson regression for count data กำหนดการประชุม ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google