งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน์Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly Analysis of English Sentence Structures in Star Biographic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน์Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly Analysis of English Sentence Structures in Star Biographic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน์Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly
Analysis of English Sentence Structures in Star Biographic Column in the Student Weekly สายฝน คิมอิ๋ง

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความถี่ของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly โดยแยกศึกษาตามลักษณะโครงสร้างของประโยคซึ่งประกอบด้วย Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence และ Compound Complex Sentence เพื่อศึกษาส่วนประกอบของประโยคโดยพิจารณาจากโครงสร้างประโยคที่พบมากที่สุดในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly

3 โครงสร้างประโยคที่ปรากฏ
กรอบแนวความคิด โครงสร้างประโยคที่ปรากฏ Types of Sentences Simple sentence Compound sentence Complex sentence Compound complex sentence ส่วนประกอบของประโยค Sentence Elements

4 วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษโดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของการศึกษาในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างประโยคในคอลัมน์ Star Biographic ของหนังสือพิมพ์ Student Weekly จำนวนทั้งสิ้น 25 ฉบับโดยเก็บรวบรวมเป็นเวลา 6 เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่ฉบับวันที่ 4 เดือนกันยายน 2553 จนถึงฉบับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2553

5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ประโยคตามหลักของ Traditional grammar ในระดับ Clause ซึ่งแบ่งประโยคเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Simple Sentence หรือ Independent Clause โดยมีโครงสร้างดังนี้ Simple Sentence หรือ Independent Clause ภาคประธาน (Subject) ภาคแสดง (Predicate)

6 2. Compound Sentence โดยมีโครงสร้างดังนี้
Independent Clause Coordinate Conjunction Correlative Conjunction Conjunctive Adverb

7 3. Complex Sentence โดยมีโครงสร้างดังนี้
Independent Clause Dependent Clause 4. Compound Complex Sentence โดยมีโครงสร้างดังนี้ Compound Complex Sentence Compound Sentence Complex Sentence

8 ตารางแสดงจำนวนความถี่ตามลักษณะโครงสร้างประโยค
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางแสดงจำนวนความถี่ตามลักษณะโครงสร้างประโยค ลำดับที่ ประเภทประโยค จำนวนความถี่ที่ปรากฏ ร้อยละ 1 Simple Sentence 124 39.49 2 Compound Sentence 27 8.60 3 Complex Sentence 148 47.13 4 Compound Complex Sentence 15 4.78

9 ตารางแสดงส่วนประกอบประโยคของโครงสร้างประโยคประเภทที่พบมากที่สุด
ประเภทโครงสร้างที่พบมากที่สุด ส่วนประกอบของประโยค ความถี่ที่ปรากฏ ร้อยละ Complex sentence Independent clause, Dependent clause 102 68.92 Dependent clause, Independent clause 46 31.08 รวม 148 100.00

10 ข้อเสนอแนะ ควรจะมีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลในสื่อประเภทอื่นๆ ที่มีผู้เขียนที่แตกต่างกันแล้วนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในการอ่านประโยคให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากโครงสร้างประโยคแล้วผู้อ่านควรคำนึงถึงคำศัพท์ด้วย เนื่องจากทั้งคำศัพท์และโครงสร้างประโยคต้องใช้ร่วมกัน สำหรับครูผู้สอน โครงสร้างประโยคแบบ Complex sentence มีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนควรให้ความรู้และมีตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นควรพิจารณาร่วมด้วยว่านักเรียนอยู่ในวัยใด ควรเลือกคอลัมน์ที่มีจำนวนคำมากน้อยเท่าใดเพื่อให้เหมาะสมกับวัย และความซับซ้อนของประโยคที่ใช้ในคอลัมน์นั้นๆ ก็มีผลกับการอ่านของผู้เรียนด้วย เช่น คอลัมน์ที่ประกอบไปด้วยประโยคจำนวนทั้งสิ้น 10 ประโยคแต่พบว่ามี Complex sentence 7 ประโยคแสดงว่าคอลัมน์นี้มีสัดส่วนความซับซ้อนของประโยคมาก


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในคอลัมน์Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly Analysis of English Sentence Structures in Star Biographic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google