งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดย นาย วาทิตย์ พลคณา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2 ปัญหาของการวิจัย จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นต้นไป จัดให้มีรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมรหัส ประเภทวิชา พณิชยกรรม จำนวนหน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต เวลาเรียน2 คาบ ต่อสัปดาห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนนำหลักศาสนาหลักธรรม หลักกฎหมายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นพลเมืองดี

3 ปัญหาของการวิจัย(ต่อ)
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย ใช้ประกอบการเรียนการสอน ที่เน้นแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญช่วยเสริมนักศึกษาที่เก่งและช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่เข้าใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ที่เน้นแนวคิด แบบโยนิโสมนสิการมากยิ่งขึ้น และทำให้นักศึกษาเกิดพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ การคิด วิเคราะห์ การเผชิญปัญหา และ การหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ในการทำแบบฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการทบทวนเนื้อหา รวมไปถึงการให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการทำแบบฝึกทักษะจึงทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 1/4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ชุดการสร้างแบบ ฝึกทักษะ ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 30 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือชุดการสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพบริหารธุรกิจ ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย จำนวน 3 ชุด 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย ในวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจบเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 1.ศึกษาหลักสูตร และเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคเขียนข้อสอบ 2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3. นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ 4.ตรวจหาสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยหาค่าสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ และห่าค่า ( IOC) 5.หาค่าการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นสูตร KR-20 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6.สำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

7 ตารางหรือผังงานสรุปความสำคัญ
ศึกษาตำรา คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดแบบฝึก สร้างชุดแบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์คะแนนการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

8 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 3 ชุด เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 มีประสิทธิภาพ 88.95/89.78 หมายความว่า ชุดแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในเรื่องการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย สูงขึ้น รวมทั้งเกิดทักษะจากกิจกรรมการเรียนการสอนชุดแบบฝึกทักษะ และทำแบบฝึกหัดหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ คะแนนร้อยละ แสดงว่าชุดแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 การที่ชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

9 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 2. งานวิจัยเรื่องการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะกับหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะ คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ

10 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 3. ชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นชุดแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google