งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคุณค่าความ เป็นมนุษย์ นโยบายการจัด การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคุณค่าความ เป็นมนุษย์ นโยบายการจัด การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคุณค่าความ เป็นมนุษย์ นโยบายการจัด การศึกษา

2 คุณธรรมนำความรู้ เป็นระบบการศึกษาที่เข้ามาแทนที่ระบบ เดิม คือ ความรู้คู่คุณธรรม ระบบการศึกษาแบบใหม่นี้ เน้น กระบวนการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมเป็น ฐานที่ต้องเชื่อมโยงกับ 3 สถาบัน คือ ครอบครัว สถานศึกษา และศาสนา

3 คุณธรรมนำความรู้ เพื่อผลิตคนเก่ง คนดี คนที่มี คุณธรรมจริยธรรม เพื่อผลิตคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับ วัตถุภายนอก จนต้องยอมทำทุก อย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ สนอง ความอยากได้ อยากมี ของตนเอง เพื่อผลิตคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเก่ง เพื่อสร้างคนที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ควบคู่กันไป

4 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ควรรู้ สภาพนิสิต แบ่งเป็น 2 ประเภท นิสิตปกติ คือ นิสิตที่มีผลการเรียนสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป นิสิตรอพินิจ คือ นิสิตที่มีผลการเรียน สะสมต่ำกว่า 2.00 การจำแนกสภาพนิสิตจะทำทุกสิ้นภาค การศึกษา

5 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ควรรู้ การลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ต้อง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต กรณีภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

6 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ควรรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ ประเมินผลในรายวิชานั้น ส่วนผู้ที่ไม่มี สิทธิ์จะได้เกรด F หรือ U

7 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ควรรู้ การวัดและประเมินผล การศึกษา สัญลักษณ์การวัดและ ประเมินผล คือ A มีค่าระดับขั้น 4.00 B+ ”3.50 B” 3.00 C+ ”2.50 C ”2.00 D+ มีค่าระดับขั้น 1.50 D ” 1.00 F ” 0.00 S เป็นที่พอใจ U ไม่เป็นที่พอใจ I การวัดผลยังไม่ สมบูรณ์ P การเรียนการสอน ยังไม่สิ้นสุด W ถอนรายวิชา

8 ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ควรรู้ ระยะเวลาศึกษา ไม่ต่ำกว่า 6 ภาค การศึกษา แต่ไม่เกิน 14 ภาค การศึกษาปกติ


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคุณค่าความ เป็นมนุษย์ นโยบายการจัด การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google