งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2 ข้อมูลหมู่บ้าน ม. 3 ปี2556 ไม่มีโรคไข้เลือดออกเกิดในหมู่บ้าน
ประชากร ทั้งหมด คน หลังคาเรือน หลังคาเรือน วัด แห่ง โรงเรียน แห่ง อสม คน อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมู่บ้านบรรลุเกณฑ์ จปฐ. ทุกข้อ ปี2556 ไม่มีโรคไข้เลือดออกเกิดในหมู่บ้าน

3 การดำเนินกิจกรรมควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

4 การปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน เช่น ขัดล้างภาชนะน้ำขังทุก 7 วัน จัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุงลาย นอกบ้าน เก็บ/กวาดไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พูดคุยสนทนากับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับอันตรายของ โรคไข้เลือดออก

5 1.พลังชุมชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ( จากการประชาคมข้อตกลงหมู่บ้าน) โดยใช้งบประมาณจากงบสนับสนุน สสม. ครั้งละ บาท


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google