งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ ออกแบบฐานข้อมูลของแผนกใน องค์กรธุรกิจ ได้แก่แผนกทรัพยากร มนุษย์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ ออกแบบฐานข้อมูลของแผนกใน องค์กรธุรกิจ ได้แก่แผนกทรัพยากร มนุษย์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Database 204406 Business Database

2 วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ ออกแบบฐานข้อมูลของแผนกใน องค์กรธุรกิจ ได้แก่แผนกทรัพยากร มนุษย์ได้

3 หัวข้อบรรยาย ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส การออกแบบฐานข้อมูลการ เจ้าหน้าที่ มทส

4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Business Data Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing

5 ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนการเจ้าหน้าทีมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการศึกษาวิเคราะห์ ระบบบริหารงานบุคคล จัดวางระบบบริหารงาน บุคคล กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรร การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การจ้างงาน การ ปรับ / เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย การกำหนด ตำแหน่ง การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมิน การพัฒนาพนักงาน การจัดเก็บ - ค้นหาประวัติพนักงาน การดำเนินการเกี่ยวกับ เครื่องราช อิสริยาภรณ์ และการกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ การจ้างพนักงานชาวต่างประเทศ ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย

6 ส่วนการเจ้าหน้าที่

7 การออกแบบฐานข้อมูลการ เจ้าหน้าที่ มทส employee

8 คำถาม

9 หัวข้อบรรยาย ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส การออกแบบฐานข้อมูลการ เจ้าหน้าที่ มทส

10 วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ ออกแบบฐานข้อมูลของแผนกใน องค์กรธุรกิจ ได้แก่แผนกทรัพยากร มนุษย์ได้

11 Sales & Marketing Finance & Accounting Human Resources Manufacturing ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Operation & Transaction Knowledge & Data Management Strategy Operation: Identify Required Data


ดาวน์โหลด ppt HR Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ ออกแบบฐานข้อมูลของแผนกใน องค์กรธุรกิจ ได้แก่แผนกทรัพยากร มนุษย์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google