งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

2 การโปรแกรม (Programming) : การวางแผน
เชิงเส้น (Linear) : วิธีการที่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ชนิดเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming : LP) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่อาศัยวิธีทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

3 วัตถุประสงค์ของ LP 1.Maximize Profit : มุ่งหวังกำไรสูงสุด
2.Minimize Cost : มุ่งหวังต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายต่ำสุด

4 ลักษณะของปัญหาที่ใช้กำหนดการเชิงเส้นตรง (LP)
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. สมการเป้าหมาย หรือฟังก์ชันเป้าหมาย ของปัญญหา 2. ตัวแปรตัดสินใจ 3. สมการ หรืออสมการแสดงเงื่อนไข หรือข้อจำกัด 4. ตัวแปรทุกตัวต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับศูนย์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google