งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย : นางสาวปรียานุช กาเหล็ก สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาของการวิจัย จากการทดสอบความรู้ทางด้านการพิมพ์เอกสารที่เป็นสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปวช.1/2 พิมพ์ไม่ค่อยได้ หาเครื่องหมายที่เป็นสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่เจอ ขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ซึ่งนักศึกษาแผนกพณิชยการต้องมีความเข้าใจพิมพ์สมการและสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปพัฒนาในการพิมพ์เอกสาร ซึ่งรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นรายวิชาที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการพิมพ์สมการและสูตรคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านการพิมพ์เอกสารน้อย ซึ่งมีการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 ในการพิมพ์เอกสาร ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
ผลการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ 81.14 ผลการทดสอบ ประชากร (คน) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 22 20 16.23 81.14

5 ผลการหาค่าเฉลี่ยจากผลการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีระดับความต้องการของบทเรียนมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

6 สรุปผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียน กล้าแสดงออก แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่น ได้คิดวิเคราะห์จากความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อกรเรียนรู้ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงเป็นวิธีการที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7 ภาพประกอบ หน้าจอหลักของบทเรียน

8 หน้าจอบทเรียน หน้าจอรายงานคะแนน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google