งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 รู้และเข้าใจประวัติ พระนางมัลลิกา พระนาคเสน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจประวัติ พระนางมัลลิกา พระนาคเสน และสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

3 ธิดาของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ สมรสกับเจ้าชายพันธุละ
พระนางมัลลิกา ธิดาของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ สมรสกับเจ้าชายพันธุละ

4 คุณธรรม 1.เป็นสาวิกาที่ดี ของพระพุทธเจ้า 2.เข้าใจโลกและชีวิต

5 3.มีความอดทน 4.เป็นผู้มีใจก้าง 5.เป็นภรรยาที่ดี

6 6. เป็นครูที่ดีของสตรีทั้งหลายนำประสบการณ์ตรง
มาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา

7 พระนาคเสน เป็นบุตรโสณุตตระพราหมณ์ “ ไตรเพท ”

8 ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 1.ฤคเวท คัมภีร์ประมวลบทสรรเสริญ พระพุทธเจ้า

9 2.ยชุรเวท คัมภีร์ประกอบด้วยบทสวด อ้อนวอนในพิธีบูชายัญ
ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 2.ยชุรเวท คัมภีร์ประกอบด้วยบทสวด อ้อนวอนในพิธีบูชายัญ

10 3.สามเวท คัมภีร์ที่ประมวลบทเพลง ขึ้นสำหรับสวดหรือร้องเป็น
ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 3.สามเวท คัมภีร์ที่ประมวลบทเพลง ขึ้นสำหรับสวดหรือร้องเป็น ทำนองในพิธีบูชายัญ

11 คุณธรรม 1.เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง 2.ยอมรับผิดและแก้ไขตนเอง
3.เป็นผู้มีปฏิภาณอย่างยอดเยี่ยม 4.เป็นนักสอนธรรมที่มีเทคนิค

12 ชมวีดิทัศน์ พระพุทธศาสนากับการแพทย์ 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google