งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 TO BE NUMBER ONE

3 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

4 การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

5 แนวคิดหลัก ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ

6 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีสำหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา รวมทั้งทดลองจัดตั้งและดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในสถานศึกษา อันจะทำให้เกิดองค์ความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

7 แนวคิดหลักสู่กิจกรรมบริการ
1. ปรับทุกข์ บริการให้คำปรึกษา : Walk in (รายบุคคล/กลุ่ม) -Phone in 2. แก้ปัญหา พัฒนา EQ บริการ/ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ : เรียนรู้ด้วยตนเอง/กิจกรรมกลุ่ม 3. สร้างสุข บริการเสริมทักษะ เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข

8 แผนผังการบริการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ลงทะเบียน ประเมินผู้รับบริการ สมาชิกรับบริการ (ตามความประสงค์ของสมาชิกและ/หรือตามดุลยพินิจของผู้ประเมิน) บริการให้คำปรึกษา บริการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ บริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ Walk in / Phone in Self study / Group Activities Refer บันทึกและสรุปรายงาน

9 โครงการ To Be Number One คืออะไร
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

10 การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friened corner
มี องค์ประกอบ 3 ก กรรมการ อย่างน้อย 5 คน (ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ กองทุน ร่วมกันดำเนินการจัดหากองทุนเพื่อนำเงินหมุนเวียน ในศูนย์ฯ กิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ TO BE NUMBER ONE

11 กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีอะไรบ้าง
กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีอะไรบ้าง กิจกรรมในชมรม คือกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม และดูแลช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก เช่น กิจกรรมด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยมี To Be Number One Friend Corner เป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่ชมรมต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นอย่างในการดำเนินการในชมรมของตน TO BE NUMBER ONE

12 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้บริการโดยอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่มีวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกันกับวัยรุ่น ซึ่งมีบริการ ดังนี้ 1. บริการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มีบริการ 2 ลักษณะ คือบริการปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มโดยอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ และบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ TO BE NUMBER ONE

13 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง 2. บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง มีบริการด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ การเรียนรู้ด้วนตนเอง ด้วยคอมพิวเตอร์จากคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต TO BE NUMBER ONE

14 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง 3. บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เป็นบริการแนะนำ และฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของเยาวชน โดยอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ ดีเจ และอื่น ๆ เป็นต้น TO BE NUMBER ONE

15

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google