งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ วปภ. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ วปภ. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ วปภ. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถการเตรียมความพร้อมในการ จัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุง การฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถการเตรียมความพร้อม ในการจัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. พัฒนาระบบ รูปแบบ องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในการ บริหารจัดการและ การพัฒนาด้านการจัดการสาธารณภัย 2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของ กรม 3. ฝึกอบรมและสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึก ปฏิบัติแก่บุคลากรของกรม องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนอาสาสมัครและประชาชน ในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการ จัดการสาธารณภัย ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและ หลักสูตรทั่วไป 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ วปภ. การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้านการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ วปภ. ควบคุมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ของ วปภ. การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้าน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ของ วปภ. ควบคุมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ การพัฒนา องค์การ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : “ ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” ความพึงพอใจในการรับบริการ ความสำเร็จของการดำเนินการตามระบบ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ความสำเร็จของการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ประสิทธิภาพการฝึกอบรม การพัฒนาการฝึกอบรมความสำเร็จของการจัดทำหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

3 วิทยาลัยป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1. การเพิ่มขีด สมรรถนะ บุคลากรด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย 1. ประสิทธิภาพใน การฝึกอบรม 1. ร้อยละของหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับการประเมินความรู้ ร้อยละ 93 2. ความพึงพอใจใน การรับ บริการ 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. การพัฒนาการ ฝึกอบรม 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ ฝึกอบรม ระดับ 5 4. ความสำเร็จของ การจัดทำหลัก ประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ หลักประกันคุณภาพ การฝึกอบรม ระดับ 5 2. ควบคุมและ ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ 5. ความสำเร็จของ การประหยัด พลังงานของ หน่วยงาน 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน ระดับ 5 6. ความสำเร็จของ การดำเนินการ ตามระบบการควบคุม ภายใน ของหน่วยงาน 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในระดับ 5

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดน้ำห นัก ( ร้อย ละ ) หน่วย นับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้ คะแนน หมาย เหตุ 12345 1. ร้อยละของหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รับการประเมินความรู้ 30 ร้อยละร้อยละ 93 7373 7878 83838 9393 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 30 ร้อยละร้อยละ 85 6565 7070 7575 8080 8585 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดใช้พลังงาน 10 ระดับระดับ 5 12345 4. ระดับความสำเร็จของการควบคุม ภายใน 10 ระดับระดับ 5 12345 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ ฝึกอบรม 10 ระดับระดับ 5 12345 6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ หลักประกันคุณภาพ การฝึกอบรม 10 ระดับระดับ 5 12345 รวม 100


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ วปภ. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google