งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย จัดทำโดย นางสาวกาญจนา อันชื่น เลขที่ 26 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เสนอ คุณครูสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”

2 ความหมายของเครือข่าย ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
ลดต้นทุน อำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าหากัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)เป็นกระบวนการในการนำข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องมีทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล การใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย(Network) คือ การเชื่อมโยงของระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีเครือข่ายอย่างอื่นๆอีกเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายโทรศัพท์ ความหมายของเครือข่าย ความหมายของการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารตามลักษณะการส่งสัญญาณสื่อ แบบซิมเพล็กซ์(Simplex) แบบมีเส้นทางนำสัญญาณ(Guided Media) รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูล องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีเส้นทางนำสัญญาณ(Unguided Media) แบบครึ่งดูเพล็กซ์(Half Duplex) การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แบบดูเพล็กซ์เต็ม(Full duplex) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ช่องทางการสื่อสาร  โมเด็ม สถานีงาน  อุปกรณ์ในเครือข่าย  ฮับ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

3 ความหมายของเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายของการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูล ความหมายของเครือข่าย

4 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
(Data Communication)เป็นกระบวนการในการนำข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องมีทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล แบบมีเส้นทางนำสัญญาณ(Guided Media) การสื่อสารตามลักษณะการส่งสัญญาณสื่อ แบบไม่มีเส้นทางนำสัญญาณ(Unguided Media)

5 รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูล
แบบซิมเพล็กซ์(Simplex)เป็นการส่งข้อมูลออกไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การส่งสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรศัพท์ 1.

6 แบบครึ่งดูเพล็กซ์(Half Duplex) เป็นการส่งสัญญาณที่สามารถโต้ตอบได้สองทิศทาง แต่ในเวลาที่ต่างกันขณะที่ผู้ส่งทำการส่งข้อมูลผู้รับจะสามรถรับได้อย่างเดียวไม่สามารถส่งได้ เช่น สัญญาณวิทยุติดต่อสื่อสาร 2.

7 แบบดูเพล็กซ์เต็ม(Full duplex) เป็นการสื่อสารที่สามารถส่งได้สองทิศทางในเวลาเดียวกันหรือการสื่อสารที่สัญญาณวิ่งสวนกันได้ เช่น การสื่อสารที่นิยมใช้กันในปัจจุปัน 3.

8 ความหมายของเครือข่าย
เครือข่าย(Network) คือ การเชื่อมโยงของระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีเครือข่ายอย่างอื่นๆอีกเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายโทรศัพท์

9 ลดต้นทุน วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าหากัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล การใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกัน อำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูล ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

10 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ช่องทางการสื่อสาร  อุปกรณ์ในเครือข่าย  สถานีงาน  ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

11 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า  Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน 

12

13 ช่องทางการสื่อสาร  ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสาร สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทคือ สายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมีฉนวนหุ้ม (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนำแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น 

14

15 การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
อุปกรณ์ในเครือข่าย  การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)  ฮับ ( Hub) 

16 สถานีงาน  สถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ได้รับการบริการจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) 

17 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุม การนำโปรแกรมประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาทำงานในระบบเครือข่ายอีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกระทุ่มแบน “ วิเศษสมุทคุณ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google