งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่เปิดสอนตามหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีปัญหาด้านหนังสือเรียนที่มีราคาแพง เนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา ยังล้าสมัยเพราะสถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ได้พัฒนาสู่ยุคสมัยใหม่แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ครูทุกคนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนแล้วสร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้สูงขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 คะแนนระหว่างเรียนบทที่
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ค่า คะแนนระหว่างเรียนบทที่ คะแนน ระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 1 2 3 4 5 ร้อยละ 84.72 82.22 85.56 83.33 84.44 84.06 90.56 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ที่ผู้วิจัยศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.16/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน หลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน หลังเรียน ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนเต็ม 40 10.31 36.22 S.D. 1.46 2.7 ร้อยละ 26.11 90.56 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อดูรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดคือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงไป ได้แก่ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ ส่วนด้านระยะเวลาในการเรียนเวลาเรียนของแต่ละบทมีความเหมาะสม ส่วนด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำที่สุดได้แก่ การจัดรูปเล่มเหมาะสมสวยงาม ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 3

7 สรุปผลการวิจัย 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ที่ผู้วิจัยศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.16/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกล่าวก่อนเรียน ยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 2

8 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสาร ประกอบการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อดูรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดคือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงไป ได้แก่ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ ส่วนด้านระยะเวลาในการเรียนเวลาเรียนของแต่ละบทมีความ เหมาะสม ส่วนด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำที่สุดได้แก่ การจัดรูปเล่มเหมาะสมสวยงาม ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 3

9 ขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย ประชิด เกิดมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google