งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในวรรคสอง (1) ของข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2551 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน " สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราวรรคหนึ่ง ในอัตรา 469 บาทต่อประกันตนหนึ่งคนภายใน กำหนดระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับสถานพยาบาลที่ ต้องรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงตามอัตรา การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 8 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (14) ของข้อ 8 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ. 2549 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (14) ทันกรรม ยกเว้น ( ก ) การถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน จ่ายจริง ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 300/ ครั้ง และไม่เกิน 600/ ปี ( ข ) ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก จ่าย จริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท ภายใน 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ - 1-5 ซี่ ไม่เกิน 1,200 บาท - มากกว่า 5 ซี่ ไม่เกิน 1,400 บาท ( ค ) กรณีใส่รากฟันเทียม  ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและสูญเสียฟันทั้ง ปาก หรือผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป และสูญเสียฟันทั้งปาก ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ท้ายประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  หากประสงค์จะขอรับสิทธิใส่รากฟันเทียมต้อง ยื่นแบบคำขอรับสิทธิตามแบบที่สำนักงาน ประกันสังคมกำหนดต่อสำนักงานประกันสังคม ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศฉบับนี้มี ผลบังคับ หากพ้นกำหนด ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ ใส่รากฟันเทียม  ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 16,000 บาทต่อรากและไม่เกินรายละ 2 ราก  ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อยู่ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ให้ผู้นั้นมี สิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ตาม ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พรบ. ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 จนครบตาม สิทธิ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาม (1) ของ ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พรบ. ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google