งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา และการสูบบุหรี่เป็นภัยร้ายแรงที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของนักศึกษาซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ของนักศึกษา โดยสามารถนำผลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้นักศึกษาห่างไกลจากบุหรี่ เป็นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้ภายในวิทยาลัย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

5 พฤติกรรมการการสูบบุหรี่ 1. สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ
2. สาเหตุที่สูบบุหรี่ครั้งแรก 3. ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มาแล้ว 4. สาเหตุที่ทำให้สูบบุหรี่เป็นประจำ 5. จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อเดือน 6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ต่อเดือน 7. ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่มากที่สุด ข้อมูลทั่วไป 1. อายุ 2. สาขาวิชา 3. ชั้นปีที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการการสูบบุหรี่ 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2. ปัจจัยด้านสังคม 3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 4. ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ 1. ข้อดี 2. ข้อเสีย 3. การติดบุหรี่ 4. การเลิกบุหรี่

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ จำนวน200 คน พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อันดับ 1 มีอายุ 17–19 ปี จำนวน คน สาขาวิชาที่นักศึกษามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อันดับ 1 มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 75 คน ชั้นปีที่นักศึกษามีพฤติกรรมสูบบุหรี่ อันดับ 1 อยู่ในกลุ่ม ระดับชั้น ปวช. 2 จำนวน 60 คน

7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ ปี สาเหตุที่สูบคือ อยากทดลองสูบ ซึ่งสูบบุหรี่มาแล้ว 1-3 ปี นักศึกษาสูบบุหรี่เป็นประจำ คือ ความเคยชิน ปริมาณในการสูบบุหรี่ที่สูบต่อเดือนคือ 1-5 ซอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง คือ บาท ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือ เวลาก่อนเข้าเรียนและสาเหตุที่ทำให้ ปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น คือ การเที่ยวกลางคืนหรือสังสรรค์

8 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ในปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยแยกออกเป็น 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคม ปัจจัยจิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคล

9 ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษามากที่สุด ทัศนคติในการสูบหรี่ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า การสูบบุหรี่ทำลายสุขภาพ ของตน ทำลายสุภาพของคนรอบข้างและเป็นที่รังเกียจของสังคม อีกมุมมองหนึ่งของนักศึกษาคิดว่าการสูบบุหรี่นั้นช่วยผ่อนคลาย ความเครียดได้ และร้อยละ 91 ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก 200 คน คิดจะเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากคนรอบข้างขอร้องให้เลิก และสุขภาพ ของตัวเองแย่ลง

10 ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ ......สวัสดีครับ......


ดาวน์โหลด ppt นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google