งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital System Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital System Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital System Engineering 01042020
ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 แผนการสอน ศึกษาถึงเรื่องพื้นฐานในการออกแบบระบบดิจิตอลที่มีขีดความสามารถสูง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรับส่งข้อมูลแบบดิจิตอลความเร็วสูง เป็นต้น เนื้อหาหลักประกอบด้วย คุณลักษณะของสัญญาณ สัญญาณรบกวน การเข้าจังหวะของสัญญาณ และ การจ่ายกำลังแก่ระบบ ซึ่งจะรวมไปถึง วิธีการส่งสัญญาณแบบต่างๆ การกำหนดค่าทางเวลา สัญญาณรบกวนที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเวลา ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อระบบและการแก้ไข วิธีการแบบต่างๆของการเข้าจังหวะ การออกแบบวงจรเข้าจังหวะ วิธีการ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการกระจายสัญญาณนาฬิกาความถี่สูงมาก การส่งสัญญาณควบคุม และการจ่ายกำลังแก่ระบบ นอกจากนี้จะกล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อสถาปัตยกรรมและการออกแบบของระบบ

3 เนื้อหาการสอน บทที่ 1. บทนำ จากศูนย์ถึงหนึ่ง
ศิลปะของการบริหารความซับซ้อน นามธรรมเชิงดิจิตอล ระบบตัวเลข โลจิกเกท ภายใต้นามธรรมเชิงดิจิตอล CMOS Transistors การใช้พลังงาน

4 เนื้อหาการสอน บทที่ 2. Combinational Logic Design สมการบูลีน
พีชคณิตบูลีน จากโลจิกถึงเกท Multilevel Combinational Logic ค่าโลจิกที่ผิดและค่าโลจิกชนิด High Impedance Karnaugh Map Combinational Building Block Timing

5 เนื้อหาการสอน บทที่ 3. การออกแบบ Sequential Logic
Latches และ Flip-Flops การออกแบบวงจร Synchronous Logic Finite State Machines Timing ของ Sequential Logic Parallelism

6 เนื้อหาการสอน บทที่ 4. Hardware Description Language
Combinational Logic Structural Modeling Sequential Logic More Combinational Logic Finite State Machines Parameterized Modules Test Benches

7 เนื้อหาการสอน บทที่ 5. Digital Building Blocks Arithmetic Circuits
Number Systems Sequential Building Blocks Memory Arrays Logic Arrays

8 เนื้อหาการสอน บทที่ 6. Architecture Assembly Language Machine Language
Programming Addressing Modes Compiling, Assembling, and Loading Odds and Ends* Real World Perspective: IA-32 Architecture*

9 เนื้อหาการสอน บทที่ 7. Microarchitecture Performance Analysis
Single-Cycle Processor Multicycle Processor Pipelined Processor HDL Representation* Exceptions* Advanced Microarchitecture* Real-World Perspective: IA-32 Microarchitecture*

10 เนื้อหาการสอน บทที่ 8. Memory System
Memory System: Performance Analysis Caches Virtual Memory Memory-Mapped I/O* Real-World Perspective: IA-32 Memory and I/O Systems*

11 เนื้อหาการสอน บทที่ 9. Digital System Implementation 74xx Logic
Programmable Logic Application-Specific : Integrated Circuits Data Sheets Logic Families Packaging and Assembly Transmission Lines


ดาวน์โหลด ppt Digital System Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google