งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters

3 หัวข้ออบรม • ติดตั้งโปรแกรม • การสร้างห้องสมุด • การเพิ่มรายการอ้างอิง โดยการถ่ายโอนข้อมูล จาก One Search, Library Catalog • การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ • การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน • การจัดลำดับความสำคัญ • การจัดกลุ่มข้อมูล - Custom Group • การเลือกรูปแบบบรรณานุกรมแบบต่างๆ  • การหาข้อมูลซ้ำ (Find Duplicates) • การทำรายการบรรณานุกรม (Copy Formatted to create and copy a bibliography)

4 Install Program EndNote X7
การติดตั้งโปรแกรม

5 การ download โปรแกรม EndNote
2 1 จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ กรกฏาคม 2550

6 Download คลิกที่นี่

7

8 คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote
เริ่มใช้งาน คลิกที่ Start | All Programs | EndNote | EndNote

9 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่ คลิกเพื่อเปิดLibrary ที่มีอยู่แล้ว

10 Create Library การสร้างห้องสมุด

11 คลิกเพื่อสร้าง Library ใหม่

12 Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples
สร้าง EndNote library ตั้งชื่อ library “training” แล้วคลิก Save Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples

13 Add References to EndNote Library
การเพิ่มรายการอ้างอิงทำได้ 2 วิธีคือ 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) เฉพาะข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวอักษร (Text) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากการสืบค้นฐานข้อมูลสู่ EndNote (Importing Reference Data to Endnote) โดยตรง

14 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering a References) 1
2 5 3 เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ 4 คลิกที่ 1.References 2.New Reference 3.Reference Type Type in field 5. Close คลิก X หรือ คลิก File|Close Reference เพื่อบันทึกข้อมูล

15 Entering a References ข้อกำหนดในการลงรายการข้อมูล เช่น Author ผู้แต่ง
ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้พิมพ์ นามสกุล, ชื่อต้น ชื่อกลาง ผู้แต่งที่เป็นชาวไทย ให้พิมพ์เครื่องหมาย, ต่อท้ายนามสกุล เช่น มานะ มุ่งงานดี, ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล พิมพ์เครื่องหมาย , ต่อท้ายชื่อ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยก คนละบรรทัด โดยการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นว่างไม่ต้องพิมพ์ Year ปีพิมพ์ เช่น 2557 หรือ 2014 Pages เลขหน้า เช่น

16 Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples
Entering a References ตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภท สามารถดูตัวอย่างการพิมพ์สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้จาก library ชื่อ Sample_Library ซึ่งการลงโปรแกรม EndNote ทุกครั้งโปรแกรมจะสร้าง library ชื่อ Sample_Library ไว้ให้ สถานที่เก็บ Sample_Library อยู่ที่ Local Disk C | Program Files | EndNote X7 | Examples เมื่อสร้าง library ใหม่ สามารถนำไปจัดเก็บไว้ใน folder ชื่อ Examples ก็ได้ เพื่อให้ Library ทุก Library เก็บอยู่ที่เดียวกัน

17 ทุกครั้งที่ close Reference ให้คลิก Yes เพื่อยืนยันการบันทึก (Save)

18 แสดงว่า มี file แนบ

19 การดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู
คลิกเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม แบบเต็มจอ

20 Importing Reference Data into EndNote
Searching an Online Database : การถ่ายโอนข้อมูล จากฐานข้อมูลโดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่าน ทางหน้าจอการทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง

21 1 2 3 1. พิมพ์คำค้น เลือกเขตข้อมูลในการค้น 3. คลิก Search

22 4 5 6 4. แสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นอีกได้ เช่น กรณีต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่มีเอกสารฉบับเต็มให้คลิก √ หน้า Full Text คลิก Update

23 การ export ข้อมูลเข้าโปรแกรม EndNote
1 1 1. คลิกที่ Add to folder รายการที่ต้องการจัดเก็บ

24 2. คลิกที่ Folder เพื่อให้แสดงรายการที่จัดเก็บ

25 4 3 3. คลิกเลือกรายการที่จะ Export คลิก Export

26 6 5 7 5. Direct Export RIS Format 6. คลิก √ เพื่อให้ลบรายการหลังจาก export แล้ว 7. คลิก Save เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้า EndNote

27 การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด
หน้าแสดงจำนวนผลการสืบค้น สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แสดงเฉพาะรายการหนังสือในห้องสมุดโดยคลิก √ หน้า Catalog Only แล้ว คลิก Update

28 การค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือในห้องสมุด
แสดงข้อมูลเฉพาะหนังสือในห้องสมุด ต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้ทำเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

29 ข้อมูล 2 รายการที่เลือกถ่ายโอนเข้า Library ในโปรแกรม EndNote

30 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
Change Case การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

31 เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Change Case)
2 1 ให้ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร เลือกรูปแบบ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เลือกอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก เช่น Capitalize Each Word คือ ให้อักษรตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

32 การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ
Change Layout การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ

33 คลิก Layout เพื่อเลือกหน้าจอ
Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ คลิก Layout เพื่อเลือกหน้าจอ 2 1

34 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

35 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

36 Change Layout หน้าจอการแสดงผลแบบ

37 read/unread Reference การแสดงให้ทราบว่าอ่าน/ไม่อ่าน

38 แสดงว่ายังไม่อ่าน แสดงว่าอ่านแล้ว

39 การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้
ratings Reference การจัดลำดับความสำคัญของ รายการอ้างอิงโดยจำนวน ★ ดังนี้ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

40 จัดลำดับความสำคัญด้วย
จำนวน ★

41 การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
Find Full Text การหาข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

42 Find Full Text 2 1 4 3 5 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหา Full Text 2. คลิก References 3. Find Full Text 4. Find Full Text คลิก OK

43 รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้ารายการ
Find Full Text รายการใดที่ค้น fulltext ได้ จะปรากฏรูป หน้ารายการ

44 การจัดกลุ่มข้อมูล Create Custom Group

45 Create Custom Group 2 1 3 4 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่ม คลิก Groups เลือก Add References To 4. คลิก Create Custom Group

46 Create Custom Group 5 5. พิมพ์ชื่อกลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่ม (Group) ชื่อ Teaching English

47 Bibliographic Styles รูปแบบบรรณานุกรม

48 Bibliographic Styles 1 2 3 1.คลิก Select Another
Stlye เพื่อเลือกรูปแบบ บรรณานุกรม 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3.คลิก Choose 3

49 Bibliographic Styles 4 5 6 4.คลิกเพื่อให้แสดงรายการ
บรรณานุกรมที่ได้เลือกไว้ 5.เลือกรูปแบบตามต้องการ เช่น APA 6th 6.หน้าจอแสดงรูปแบบ บรรณานุกรม APA 6th ที่เลือก 5 6

50 Find Duplicates การหาข้อมูลซ้ำ

51 Find Duplicates 2 1 3 1.คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการตรวจสอบ
2.คลิก References 3.เลือก Find Duplicates เพื่อ หารายการซ้ำ 3

52 4.กรณีพบรายการซ้ำจะแสดงไฮไลท์สีฟ้า
5 4.กรณีพบรายการซ้ำจะแสดงไฮไลท์สีฟ้า 5.เลือกคำสั่ง Move References to Trash เพื่อลบรายการซ้ำ

53 Copy Formatted to create and copy a bibliography to Microsoft Word

54 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม
4 2 1 3 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Style) 2. คลิก Author สั่งเรียงชื่อผู้แต่ง คลิกเลือกรายการ 4. คลิก mouse ขวา จะปรากฏเมนู เลือก Copy Formatted หรือ คลิก Edit เลือก Copy Formatted

55 Copy Formatted เพื่อทำรายการบรรณานุกรม
5 5. เปิดโปรแกรม Microsoft Word กด Ctrl+V จะปรากฏรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ (Style) ที่เลือกไว้


ดาวน์โหลด ppt Introduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google