งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำของบประมาณ ระดับโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำของบประมาณ ระดับโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำของบประมาณ ระดับโครงการ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ๑. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. ที่มาและ ความต้องการ ๓. กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ) ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๔. เป้าหมายกิจกรรม ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ) ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)

5 ๔. เป้าหมายกิจกรรม (ต่อ)
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา) ตัวชี้วัด (เชิงค่าใช้จ่าย) ตัวชี้วัด (เชิงพื้นที่)

6 ๔. เป้าหมายกิจกรรม (ต่อ)
-

7 ๕. วงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 2558
- 2559 2560 2561 รวมทั้งสิ้น

8 ๖. กรอบงบประมาณรายจ่ายฯ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

9 ๗. ความเหมาะสมของโครงการ

10

11 ๘. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด
๙. แนวทางแก้ไข

12 ขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอ นายมนัส มานะบุตร นายช่างเทคนิคอาวุโส ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำของบประมาณ ระดับโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google