งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53

2 ตัวชี้วัดที่ 4 สหกรณ์ / กลุ่มฯที่มีวันสิ้นปี ทางบัญชี ระหว่างเดือน พ. ค. 52 - เม. ย. 53 สามารถประชุมใหญ่สามัญได้ ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทาง บัญชีของสหกรณ์ ร้อยละ 95

3 4.1 ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระ พิจารณารับรองงบดุล สหกรณ์ ภายใน 150 วัน กลุ่มเกษตรกร ภายใน 150 วัน ร้อยละ 95 ร้อยละ 96

4 1. สหกรณ์ / กลุ่มฯที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือน ก. ย. 52 - ส. ค. 53 มีผลการ ดำเนินงานตามงบการเงินที่ผ่านการรับรอง จากผู้สอบบัญชี เมื่อเทียบกับวันสิ้นปีทาง บัญชีที่ผ่านมา ( ระหว่างเดือน ก. ย. 51 - ส. ค. 52) สหกรณ์ ไม่ ขาดทุน สหกรณ์ ขาดทุนลดลง ร้อยละ 96.43 ร้อยละ 66.66

5 กลุ่มเกษตรกร ไม่ ขาดทุน กลุ่มเกษตรกร ขาดทุนลดลง ร้อยละ 100 ร้อยละ 60

6 2. ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมตามที่ กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการ Action Plan สหกร ณ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 446

7 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100 ร้อยละ 209

8 3. รายงานการประชุม / บันทึกผลการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนของสหกรณ์อำเภอ สหกร ณ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 124

9 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100 ร้อยละ 129

10 ร้อยละ 100 ร้อยละ 107 4. ตรวจการสหกรณ์ของสหกรณ์อำเภอ

11 ร้อยละ 100 ร้อยละ 128 5. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกตามที่ สหกรณ์นัดหมาย

12 ร้อยละ 100 6. ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจหรือไม่พบที่อยู่ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการ ชำระบัญชี

13 สหกร ณ์ ร้อยละ 100

14 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100

15 ร้อยละ 200 7. ประสานงานสำนักงานสหกรณ์ อำเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้ง สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

16 สหกร ณ์ ร้อยละ 100

17 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100

18 สหกร ณ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 425 8. การแก้ไขตามข้อสังเกตจากรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

19 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100 ร้อยละ 450

20 สหกร ณ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 78 9. ส่งเสริมการจัดทำบัญชี สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

21 กลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 100 ร้อยละ 84

22 ร้อยละ 100 10. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเกษตรกร

23 ร้อยละ 100 11. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ด้านหนี้สินสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2550 รวบรวมเอกสารหลักฐานตรวจสอบความถูกต้อง

24 ร้อยละ 100 เบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google