งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววรันธร ปรุงเรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววรันธร ปรุงเรณู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาววรันธร ปรุงเรณู
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุงเรณู

3 ปัญหาการวิจัย งานบริการ เป็นหัวใจของหลาย ๆ หน่วยงาน รวมถึงในสถานศึกษา ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งในงานบริการของสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีต่อการบริการของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและปรับปรุงการบริการ ในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา
ที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

5

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ในปีการศึกษา จำนวน 2,007 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ในปีการศึกษา จำนวน 333 คน ได้มาจากการเปิดตาราง ทาโร ยามาเน่ (Yamane)

7 สรุปผลการวิจัย

8 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม และ จำแนกตามรายข้อ

9 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม และ จำแนกตามรายข้อ (ต่อ)

10 ตารางที่ 4.3 ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการบริการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ


ดาวน์โหลด ppt นางสาววรันธร ปรุงเรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google