งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.
นางสมควร สีทาพา นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

2 เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์อนามัยที่ 6

3 ความเป็นมาของการวิจัย
1. นโยบายกรมอนามัย 2. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการดำเนินงาน

4 ความเป็นมาของการวิจัย

5 ศูนย์อนามัยที่ 6 รับผิดชอบ 21 สพท. 420 โรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 6 รับผิดชอบ 21 สพท โรงเรียน ขอนแก่น 5 สพท โรงเรียน ร้อยเอ็ด 3 สพท โรงเรียน มหาสารคาม 2 สพท โรงเรียน หนองคาย 3 สพท โรงเรียน หนองบัวลำภู 2 สพท โรงเรียน เลย 2 สพท โรงเรียน อุดรธานี 4 สพท โรงเรียน

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อได้แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพของศูนย์อามัยที่ 6 ปี 2548 2. เพื่อประมวลผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี ด้านอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี

7 วิธีการดำเนินงานวิจัย
1. เป็นการวิจัยเอกสารและเชิงพรรณนา 2. แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 3. เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล

8 กิจกรรมของโรงเรียน

9 นิเทศติดตาม

10 ผลการวิจัย 1. ลักษณะการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2548 2. ประมวลผลการจัดกิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดีของโรงเรียน 3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

11 1. ลักษณะการดำเนินงานเด็กไทยทำได้
1. ลักษณะการดำเนินงานเด็กไทยทำได้ สร้างข้อกำหนดในการสรุปบทเรียน ประสาน สพท เขตคัดเลือก โรงเรียนส่งศอ.6 ทำสัญญาจ้างเหมาให้โรงเรียนเขียนสรุปบทเรียน สนับสนุนโรงเรียนละ 10,000 บาท

12 กิจกรรมแปรงฟัน เด็กไทยทำได้
กิจกรรมแปรงฟัน เด็กไทยทำได้

13 กิจกรรมเด็กไทยทำได้

14 ผลการประมวลการจัดกิจกรรม
ชมรมนักเรียนแกนหลัก 1. ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย 2. ยสร. 3. อย.น้อย ชมรมผู้ปกครอง ชุมชน

15 3

16 2

17 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
5

18 ปัญหาอุปสรรค

19 แผนงานในปีต่อไป

20 คุณธิโสภิญ ทองไทย พพ.ญ.พิมล เมธนาวิน ภญ.ศศิวิมล ทองพั้ว
ดร.สุรศักดิ์ พิมพ์เสน พญ.วนิดา สินไชย ขอขอบคุณ คุณธิโสภิญ ทองไทย พพ.ญ.พิมล เมธนาวิน ภญ.ศศิวิมล ทองพั้ว

21 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google