งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นาย ณัชนนท์ วงค์ใจฟุ เลขที่ 11 นาย ธรีเมธ ท้วมนาค เลขที่ 27 ชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 5/4

2 วัตถุประสงค์ 1. แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และ คะแนนเฉลี่ย ของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อแสดงคะแนนของแต่ละรายวิชาที่สอบใน พ. ศ.2552- 2554 3. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 4. เพื่อจะได้เห็นว่าในแต่ละรายวิชานักเรียนสามารถผ่านได้ หรือไม่ 5. เพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละปีนักเรียนมีคะแนนเปลี่ยนไปอย่างไร

3 จำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปี

4 คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปี การศึกษา

5 จำนวนคนเข้าสอบในปีที่ 2552

6 จำนานผู้เข้าสอบในปีที่ 2553

7 จำนวนผู้เข้าสอบของปีที่ 2554

8 เอกสารอ้างอิง ที่มา : http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google