งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 700 กสส. 2 แห่ง 900 กสส. 3 แห่ง 1218 กสส. 4 แห่ง 700 กสส. 5 แห่ง 800 รวม 4312.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 700 กสส. 2 แห่ง 900 กสส. 3 แห่ง 1218 กสส. 4 แห่ง 700 กสส. 5 แห่ง 800 รวม 4312."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 700 กสส. 2 แห่ง 900 กสส. 3 แห่ง 1218 กสส. 4 แห่ง 700 กสส. 5 แห่ง 800 รวม 4312

2 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 200 กสส. 2 แห่ง 400 กสส. 3 แห่ง 000 กสส. 4 แห่ง 2150 กสส. 5 แห่ง 100 รวม 9111

3 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 331030 กสส. 2 แห่ง 600 กสส. 3 แห่ง 1516 กสส. 4 แห่ง 17212 กสส. 5 แห่ง 700 รวม 781317

4 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 3300 กสส. 2 แห่ง 6117 กสส. 3 แห่ง 1500 กสส. 4 แห่ง 1700 กสส. 5 แห่ง 700 รวม 7811

5 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 900 กสส. 2 แห่ง 1300 กสส. 3 แห่ง 12217 กสส. 4 แห่ง 1119 กสส. 5 แห่ง 900 รวม 5436

6 ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 900 กสส. 2 แห่ง 1300 กสส. 3 แห่ง 1200 กสส. 4 แห่ง 1100 กสส. 5 แห่ง 900 รวม 5400

7 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ แผนการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นได้รับ การจัดทำและใช้ในการ ส่งเสริม แผน 1

8 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ โรงเรียนในโครงการ พระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีได้รับการส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นใหม่ ร้อยละ 10

9 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้ง / ราย 1/30

10 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ในโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้ง 22100

11 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอและระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 171 ราย 9455

12 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่าน เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3 90 2. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและ เตรียมความพร้อมสู่สหกรณ์ดีเด่น แห่ง 1

13 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 90 ราย

14 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินงานสามารถผ่าน เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 2 แห่ง

15 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ แห่ง 2 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5 1,400 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 100

16 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ แห่ง 132 100 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53 9,605 ( ล้านบาท ) 1,67617

17 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ 1. บรรจุภัณฑ์ของ กลุ่มเป้าหมายในปี 55 ได้รับ การพัฒนา แห่ง 100 2. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 54 เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 10 67,450 บาท 72,440107

18 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การ กำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลัก ธรรมา ภิบาลของสหกรณ์ในระดับดี ขึ้นไป แห่ง 3

19 ตัวชี้วัด เป้า หมาย แผนการ ปฏิบัติ ผลการ ปฏิบัติ ร้อย ละ 1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 54 ได้รับการให้ความช่วยเหลือ ด้านหนี้สิน ร้อยละ 100 29 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 80 270,405 บาท


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอ บ หน่วย นับ แผนทั้ง ปี ผลการ ปฏิบัติ ร้อยละ กสส. 1 แห่ง 700 กสส. 2 แห่ง 900 กสส. 3 แห่ง 1218 กสส. 4 แห่ง 700 กสส. 5 แห่ง 800 รวม 4312.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google