งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเรียงจากมากไปหาน้อย ลำดับที่ 28 ของ ประเทศ ลำดับที่ 3 ภาคใต้ วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้ จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณ รายจ่าย เป้าหมาย ร้อยละ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายร้อย ละ งบประจำ 1,598.08975.1861.02 งบลงทุน 10357.0385.7324.01 ภาพรวม 201,955.111,060.9154.26

3 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ จำนวนเงินที่ ขอกัน ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ ปีงบประมาณ พ. ศ.2555 356.49119.8133.61 ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 56.0818.6933.33

4 รายการ งบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ โครงการปีเดียว 2,235.502,214.9599.08 โครงการผูกพันข้ามปี ( สนง. อัยการจังหวัดชุมพร ) 80.85 38.1947.24 รวม 2,316.352,253.1497.27 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้ จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 งบประมาณ / โครงการ งบประม าณ เบิกจ่ายร้อยละ โครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ อุทกภัย 27.2825.5993.80 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

6 สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเรียงจากมากไปหาน้อย ลำดับที่ 6 ของประเทศ ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ งบพัฒนาจังหวัดจำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ งบประมาณรายจ่าย 128.761.050.81 - งบประจำ 79.131.051.32 - งบลงทุน 49.63-- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 68.2418.7827.53 - งบประมาณ พ. ศ.2555 47.1011.0023.35 - งบประมาณ พ. ศ.2554 21.147.7936.85 โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 148.35146.0798.46

7 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผล เบิกจ่าย ร้อยละหมายเหตุ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร 2.019-- 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ 0.940-- 3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 0.037-- 4 โครงการชลประทานท่าแซะ 18.913-- 5 โครงการชลประทานชุมพร 6.468-- 6 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.674-- 7 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.753-- 8 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร 0.975-- 9 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 0.821-- 10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 12.250-- สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 0.619-- 12 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร 5.100-- 13 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายแดน ไทย 0.030-- 14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 45.753-- 15 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 53.609-- 16 งบพัฒนาจังหวัด 49.630-- 17 ศูนย์วิจัยและพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 0.019-- 18 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 1.001-- 19 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 1.863-- 20 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 0.812-- สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 16.651-- 22 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 1.300-- 23 วิทยาการอาชีพท่าแซะ 1.980-- 24 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1.980-- 25 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 11.6750.0930.80 26 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร 2.9050.0571.96 27 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 0.8350.0637.54 28 แขวงการทางจังหวัดชุมพร 16.0003.43921.49 29 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน 0.0080.00787.50 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google