งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ. 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ. 2546

2 ระบบการเรียนใน มทส. ระบบการเรียนใน มทส.  หลักสูตร : 4 และ 6 ปี การศึกษา  ไตรภาค : 1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคการศึกษา  1 ภาคการศึกษา : 13 สัปดาห์

3 จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน เรียน ต่อภาคการศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษานั้น o ไม่มีวิชาจะลงทะเบียนเรียน ( ให้ลาพัก การศึกษา ) o จะจบการศึกษา ( ยื่นคำร้องแจ้งจบ ) 9 – 22 หน่วยกิต ต่ำสุด สูงสุด

4 กิจกรรมกำหนด ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนช้า * ภายใน 10 วันแรก เพิ่มรายวิชา / เปลี่ยนกลุ่มภายใน 10 วันแรก ลดรายวิชาภายใน 5 สัปดาห์แรก ถอนรายวิชา (W) หลัง 5 - 10 สัปดาห์ การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียน * ต้องชำระค่าปรับ 25 บาท / วัน

5  เวลาเรียนของรายวิชาที่ ลงทะเบียนเรียน ต้องไม่ซ้ำซ้อน  กรณีเวลาสอบซ้ำซ้อน ต้อง ยื่นคำร้อง การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียน

6 การชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน  หากไม่ชำระถือว่าไม่ได้ ลงทะเบียน  ชำระเงินช้า มีค่าปรับ 20 บาท / วัน  ภายใน 11 วันแรก นับ จากเปิดภาค

7 การขอย้ายสาขาวิชา / สำนักวิชา การขอย้ายสาขาวิชา / สำนักวิชา ต้องสังกัดสาขาวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ต้องมีผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ ของสาขาที่แรกสังกัด GPAX ในภาคที่ขอย้ายต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่ย้ายเข้า ศึกษา คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สาขา / สำนัก วิชากำหนด ย้ายได้แล้ว ขอย้ายอีกไม่ได้ นับเวลาต่อเนื่องจากเดิม

8 การวัดและประเมินผล  กรณีที่ผู้สอนไม่ส่งระดับคะแนนตัวอักษร ตามกำหนด จะ ส่งผลต่อนักศึกษาดังนี้  วางแผนการลงทะเบียนไม่ได้  ลงทะเบียนวิชาต่อไปไม่ได้  การให้ระดับคะแนน I ให้ในกรณี สาเหตุ จากนักศึกษา เท่านั้น เช่น ยังส่งงานไม่ครบ  การแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร I M X ภายใน 1 สัปดาห์ ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้น กำหนดจะปรับเป็น F

9 การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เคยได้ F D หรือ D + จะใช้ระดับคะแนนที่ได้รับ จากการ ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายมาคำนวณ GPA และ GPAX แต่จะบันทึกผลการเรียนทุกครั้งใน Transcript

10 20.1 จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจำแนก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สาม นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 20.1 จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจำแนก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สาม นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา GPAX < 1.50 1.50-1.79 พ้นสภาพ รอพินิจ 1.80 ขึ้นไป ปก ติ สถานภาพฯ

11 ภาค 1/55 ภาค 2/55 ภาค 3/55 0.501.251.49 ยังไม่จำแนกสถานภาพพ้นสภาพ B5510101 นายตั้งใจ ศึกษา

12 1/55 (1) 2/55 (2) 3/55 (3) 1/56 (4) 2/56 (5) 3/56 (6) 0.501.251.501.691.79 ยังไม่จำแนก สถานภาพ รอพินิจ ครั้งที่ 1 รอพินิจ ครั้งที่ 2 รอพินิจ ครั้งที่ 3 รอพินิจครั้งที่ 4 พ้นสภาพ 0.501.251.501.691.791.80 ยังไม่จำแนกสถานภาพ รอพินิจ ครั้งที่ 1 รอพินิจ ครั้งที่ 2 รอพินิจ ครั้งที่ 3 สถานภาพ ปกติ กรณีรอพินิจต่อเนื่องกันสี่ภาคการศึกษา : พ้นสภาพนักศึกษา

13 1. เรียนครบถ้วนตามโครงสร้าง หลักสูตร 2. GPAX ≥ 2.00 และ GPA วิชาเอก ≥ 2.00 3. ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า และ ไม่เกินที่กำหนด การสำเร็จการศึกษา : [ ป. ตรี 4 ปี : ไม่น้อยกว่า 9 และไม่ เกิน 24 ภาคฯ ] [ ป. ตรี 6 ปี : ไม่น้อยกว่า 13 และไม่ เกิน 36 ภาคฯ ]

14 การสำเร็จการศึกษา : เกียรตินิยม 1. สอบได้ครบถ้วนฯ ภายใน กำหนดเวลาปกติของหลักสูตร 2. ไม่เคยได้ F หรือ U 3. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อปรับ ระดับคะแนน D, D + 4. ไม่เป็นผู้ที่โอนมาจากสถาบันอื่น o เกียรตินิยมอันดับ 2 GPAX ≥ 3.25 o เกียรตินิยมอันดับ 1 GPAX ≥ 3.50


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google